گلخانه خانگی سری وستا
پوشش پلی کربنات با ضخامت 4 میلیمتر
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) سازه گلخانه


(تومان)
* تجهیزات جانبی


(تومان)
میزهای 2 طبقه
طرح چوب
دور تا دور
(تومان)
جمع کل با کلیه امکانات

(تومان)
D32-4 2.3 1.86 1.24 2.05 1.400.000 950.000 700.000 3.050.000
D33-4 3.5 1.86 1.86 2.05 1.650.000 950.000 800.000 3.400.000
D34-4 4.6 1.86 2.48 2.05 1.900.000 950.000 1.400.000 4.250.000
D35-4 5.8 1.86 3.1 2.05 2.150.000 950.000 1.600.000 4.700.000
D36-4 6.9 1.86 3.72 2.05 2.400.000 1.050.000 2.100.000 5.550.000
D37-4 8 1.86 4.34 2.05 2.650.000 1.050.000 2.300.000 6.000.000
D38-4 9.2 1.86 4.96 2.05 2.900.000 1.050.000 2.400.000 6.350.000
D39-4 10.4 1.86 5.58 2.05 3.150.000 1.050.000 3.100.000 7.300.000
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
پوشش پلی کربنات با ضخامت 6 میلیمتر   مزایا : استحکام و طول عمر بالا و ضد UV))
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) سازه گلخانه


(تومان)
* تجهیزات جانبی


(تومان)
میزهای 2 طبقه
طرح چوب
دور تا دور
(تومان)
جمع کل با کلیه امکانات

(تومان)
D32-6 2.3 1.86 1.24 2.05 1.750.000 950.000 700.000 3.400.000
D33-6 3.5 1.86 1.86 2.05 2.050.000 950.000 800.000 3.800.000
D34-6 4.6 1.86 2.48 2.05 2.350.000 950.000 1.400.000 4.700.000
D35-6 5.8 1.86 3.1 2.05 2.650.000 950.000 1.600.000 5.200.000
D36-6 6.9 1.86 3.72 2.05 2.950.000 1.050.000 2.100.000 6.100.000
D37-6 8 1.86 4.34 2.05 3.250.000 1.050.000 2.300.000 6.600.000
D38-6 9.2 1.86 4.96 2.05 3.550.000 1.050.000 2.400.000 7.000.000
D39-6 10.4 1.86 5.58 2.05 3.850.000 1.050.000 3.100.000 8.000.000
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
 
گلخانه خانگی سری فلورا
پوشش پلی کربنات با ضخامت 4 میلیمتر
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) سازه گلخانه


(تومان)
* تجهیزات جانبی


(تومان)
میزهای 2 طبقه
طرح چوب
دور تا دور
(تومان)
جمع کل با کلیه امکانات

(تومان)
D42-4 3.5 2.48 1.24 2.20 1.950.000 1.050.000 700.000 3.700.000
D43-4 5.1 2.48 1.86 2.20 2.250.000 1.050.000 800.000 4.100.000
D44-4 6.7 2.48 2.48 2.20 2.550.000 1.050.000 1.400.000 4.700.000
D45-4 8.3 2.48 3.1 2.20 2.850.000 1.050.000 1.600.000 5.500.000
D46-4 9.9 2.48 3.72 2.20 3.150.000 1.150.000 2.100.000 6.400.000
D47-4 11.5 2.48 4.34 2.20 3.450.000 1.150.000 2.300.000 6.900.000
D48-4 13.2 2.48 4.96 2.20 3.750.000 1.150.000 2.400.000 7.300.000
D49-4 14.8 2.48 5.58 2.20 4.050.000 1.150.000 3.100.000 8.300.000
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
پوشش پلی کربنات با ضخامت 6 میلیمتر   مزایا : استحکام و طول عمر بالا و ضد UV))
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) سازه گلخانه


(تومان)
* تجهیزات جانبی


(تومان)
میزهای 2 طبقه
طرح چوب
دور تا دور
(تومان)
جمع کل با کلیه امکانات

(تومان)
D42-6 3.5 2.48 1.24 2.20 2.200.000 1.050.000 700.000 3.950.000
D43-6 5.1 2.48 1.86 2.20 2.550.000 1.050.000 800.000 4.400.000
D44-6 6.7 2.48 2.48 2.20 2.900.000 1.050.000 1.400.000 5.350.000
D45-6 8.3 2.48 3.1 2.20 3.250.000 1.050.000 1.600.000 5.900.000
D46-6 9.9 2.48 3.72 2.20 3.600.000 1.150.000 2.100.000 6.850.000
D47-6 11.5 2.48 4.34 2.20 3.950.000 1.150.000 2.300.000 7.400.000
D48-6 13.2 2.48 4.96 2.20 4.300.000 1.150.000 2.400.000 7.850.000
D49-6 14.8 2.48 5.58 2.20 4.650.000 1.150.000 3.100.000 8.900.000
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
 
گلخانه خانگی سری دیانا
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) سازه گلخانه


(تومان)
* تجهیزات جانبی


(تومان)
میزهای 3 طبقه
طرح چوب
دور تا دور
(تومان)
جمع کل با کلیه امکانات

(تومان)
D506 11.5 3.10 3.72 2.9 8.500.000 1.700.000 3.720.000 13.920.000
D507 13.5 3.10 4.34 2.9 9.400.000 1.750.000 3.960.000 15.110.000
D508 15.3 3.10 4.96 2.9 10.300.000 1.800.000 4.080.000 16.180.000
D509 17.3 3.10 5.58 2.9 11.200.000 1.850.000 4.920.000 17.970.000
D510 19.3 3.10 6.20 2.9 12.100.000 1.900.000 5.160.000 19.160.000
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
 
گلخانه سری ملیسا
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) سازه گلخانه


(تومان)
* تجهیزات جانبی


(تومان)
جمع کل با کلیه امکانات

(تومان)
D404 16 4 4 3 15.000.000 2.600.000 17.600.000
D406 24 4 6 3 19.500.000 2.900.000 22.400.000
D408 32 4 8 3 24.000.000 3.200.000 27.200.000
D410 40 4 10 3 28.500.000 4.500.000 33.000.000
D412 48 4 12 3 33.000.000 4.800.000 37.800.000
D414 56 4 14 3 37.500.000 5.100.000 42.600.000
D416 64 4 16 3 42.000.000 5.400.000 47.400.000
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن دمپردار صنعتی, سیستم پد سلولزی به همراه پمپ، مخزن و فریم آلومینیومی پد، کابل و داکت کشی
 
گلخانه سری اکسترا
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) سازه گلخانه


(تومان)
* تجهیزات جانبی


(تومان)
جمع کل با کلیه امکانات

(تومان)
D606 36 6 6 4 23.000.000 4.300.000 27.300.000
D608 48 6 8 4 29.000.000 4.600.000 33.600.000
D610 60 6 10 4 35.000.000 4.900.000 39.900.000
D612 72 6 12 4 41.000.000 5.200.000 46.200.000
D614 84 6 14 4 47.000.000 5.500.000 52.500.000
D616 96 6 16 4 53.000.000 5.800.000 58.800.000
D618 108 6 18 4 59.000.000 6.100.000 65.100.000
D620 120 6 20 4 65.000.000 6.400.000 71.400.000
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن دمپردار صنعتی, سیستم پد سلولزی به همراه پمپ، مخزن و فریم آلومینیومی پد، کابل و داکت کشی
 
گلخانه خانگی سری هگزا
مدل مساحت (m²) قطر کوچک (m) قطر بزرگ (m) ارتفاع (m) پوشش سازه گلخانه


(تومان)
* تجهیزات جانبی


(تومان)
میزهای 2 طبقه
طرح چوب
دور تا دور
(تومان)
جمع کل با کلیه امکانات

(تومان)
H2 4.5 2.25 2.55 2.60 دوجداره 2.700.000 1.100.000 1.500.000 5.300.000
شفاف 4.600.000 1.100.000 1.500.000 7.200.000
H3 9 3.25 3.75 3 دوجداره 3.900.000 1.100.000 1.750.000 6.750.000
شفاف 6.300.000 1.100.000 2.000.000 9.400.000
H4 16 4.25 4.96 3.20 دوجداره 5.750.000 1.150.000 2.000.000 8.900.000
شفاف 8.750.000 1.150.000 2.000.000 11.900.000
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی سقفی, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
 
گلخانه خانگی سری هیوا
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) سازه گلخانه


(تومان)
* تجهیزات جانبی


(تومان)
میزهای 3 طبقه
طرح چوب
دور تا دور
(تومان)
جمع کل با کلیه امکانات

(تومان)
S12 0.8 0.62 1.24 2.15 950.000 400.000 480.000 1.830.000
S13 1.2 0.62 1.86 2.15 1.200.000 400.000 540.000 2.140.000
S14 1.6 0.62 2.48 2.15 1.450.000 400.000 830.000 2.610.000
S15 2 0.62 3.10 2.15 1.700.000 400.000 960.000 3.060.000
S16 2.4 0.62 3.72 2.15 1.950.000 400.000 1.020.000 3.370.000
* بسته تجهیزات جانبی شامل : دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, بخاری برقی فن دار اتوماتیک
 
گلخانه خانگی سری والیا
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) سازه گلخانه


(تومان)
* تجهیزات جانبی


(تومان)
میزهای 2 طبقه
طرح چوب
دور تا دور
(تومان)
جمع کل با کلیه امکانات

(تومان)
S22 1.5 1.24 1.24 2.20 1.550.000 950.000 590.000 3.090.000
S23 2.3 1.24 1.86 2.20 1.850.000 950.000 700.000 3.500.000
S24 3 1.24 2.48 2.20 2.150.000 950.000 940.000 4.040.000
S25 3.8 1.24 3.10 .220 2.450.000 950.000 1.040.000 4.440.000
S26 4.6 1.24 3.72 2.20 2.750.000 1.050.000 1.290.000 5.090.000
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی سقفی, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
 
گلخانه خانگی سری والیا
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) سازه گلخانه


(تومان)
* تجهیزات جانبی


(تومان)
میزهای 3 طبقه
طرح چوب
دور تا دور
(تومان)
جمع کل با کلیه امکانات

(تومان)
SL24 3 1.24 2.48 2.8 2.500.000 950.000 1.050.000 4.500.000
SL25 3.8 1.24 3.10 2.8 2.800.000 950.000 1.100.000 4.850.000
SL26 4.6 1.24 3.72 2.8 3.100.000 1.050.000 1.400.000 5.550.000
SL27 5.3 1.24 4.34 2.8 3.400.000 1.050.000 1.500.000 5.950.000
SL28 6.15 1.24 4.96 2.8 3.700.000 1.050.000 1.750.000 6.500.000
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی سقفی, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
 
گلخانه خانگی سری تروپینا
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) سازه گلخانه


(تومان)
* تجهیزات جانبی


(تومان)
جمع کل با کلیه امکانات

(تومان)
TR2 0.75 1.24 0.62 2.20 2.350.000  400.000 2.750.000
TR3 1.15 1.86 0.62 2.50 2.650.000  400.000 3.050.000
* بسته تجهیزات جانبی شامل : دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال،بخاری برقی فن دار اتوماتیک
 
مدل میز آلومینیومی رنگ چوب تعداد طبقات عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) قیمت (تومان)
T60-2 2 0.5 0.6 0.75 240.000
T100-2 2 0.5 1 0.75 300.000 
T120-2 2 0.5 1.20 0.75 350.000 
T150-2 2 0.5 1.50 0.75 400.000 
T60-3 2 0.5 0.6 1.2 350.000
T100-3 3 0.5 1 1.20 420.000 
T120-3 3 0.5 1.20 1.20 480.000 
T150-3 3 0.5 1.50 1.20 540.000
 
مدل طبقه دیواری مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) قیمت (تومان)
TB100 میز گلخانه آلومینیومی با رنگ چوب 0.2 0.18 1 - 80.000
 
 
 
دانلود لیست قیمت

# مراحل خرید و ثبت سفارش

جهت خرید و سفارش محصول میبایست مراحل زیر را سپری نمائید .

1-ابتدا گلخانه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

2- تعداد میز های گلخانه را مشخص نمایید.

3- اگر نیاز به تجهیزات جانبی نیز دارید آن را نیز در نظر بگیرید .


# روشهای پرداخت وجه

1-   پرداخت از طریق واریز مبلغ به حسابهای بانکهای ملی – ملت

شماره حساب جاری بانک ملت :       4230421068     به نام محمد علی رجبی زاده دارزینی

شماره حساب جاری بانک ملی :   0109848828007     به نام محمد علی رجبی زاده دارزینی


2-   پرداخت از طریق کارت به کارت به کارت بانکهای ملی – ملت

شماره کارت حساب جاری بانک ملت :       9307 4391 3378 6104     به نام محمد علی رجبی زاده دارزینی

شماره کارت حساب جاری بانک ملی :       6125 7966 9918 6037    به نام محمد علی رجبی زاده دارزینی 


* لطفاً پس از واریز وجه، شماره فیش واریز یا شماره رسید پرداخت را  به آدرس info@greenhouse.ir  ارسال نموده و یا با شماره تلفن های

 88350628-021   آقای رجبی زاده (مدیر فروش) تماس گرفته و  هماهنگی های لازم را انجام دهید.


# محدوده حمل و نصب رایگان

در حال حاضر تحویل و نصب گلخانه ها در شهر تهران رایگان بوده و در نقاط دیگر استان تهران صرفاً با پرداخت هزینه حمل امکانپذیر می باشد.

- برای شهرستان ها طبق 2 حالت  صورت می گیرد :

1) تحویل درب انبار 

2) ارسال با باربری به مقصد شهر های اصلی کشور : که در این صورت هزینه ارسال توسط مشتری پرداخت می شود و نصب نیز به عهده مشتری است.

3) تحویل و نصب در محل مورد نظر که هزینه آن بصورت توافقی صورت می گیرد.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                            با تشکر - مدیر سایت