گلخانه خانگی سری وستا
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) سازه گلخانه


(تومان)
* تجهیزات جانبی


(تومان)
میزهای 2 طبقه
طرح چوب
دور تا دور
(تومان)
جمع کل با کلیه امکانات

(تومان)
D32 2.3 1.86 1.24 2.05 2.000.000 950.000 800.000 3.750.000
D33 3.5 1.86 1.86 2.05 2.350.000 950.000 900.000 4.200.000
D34 4.6 1.86 2.48 2.05 2.700.000 950.000 1.600.000 5.250.000
D35 5.8 1.86 3.1 2.05 3.050.000 950.000 1.900.000 5.900.000
D36 6.9 1.86 3.72 2.05 3.400.000 1.050.000 2.400.000 6.850.000
D37 8 1.86 4.34 2.05 3.750.000 1.050.000 2.600.000 7.400.000
D38 9.2 1.86 4.96 2.05 4.100.000 1.050.000 2.700.000 7.850.000
D39 10.4 1.86 5.58 2.05 4.450.000 1.050.000 3.500.000 9.000.000
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
 
گلخانه خانگی سری فلورا
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) سازه گلخانه


(تومان)
* تجهیزات جانبی


(تومان)
میزهای 2 طبقه
طرح چوب
دور تا دور
(تومان)
جمع کل با کلیه امکانات

(تومان)
D42 3.5 2.48 1.24 2.20 2.500.000 1.050.000 1.200.000 4.750.000
D43 5.1 2.48 1.86 2.20 2.900.000 1.050.000 1.300.000 5.250.000
D44 6.7 2.48 2.48 2.20 3.300.000 1.050.000 2.000.000 6.350.000
D45 8.3 2.48 3.1 2.20 3.700.000 1.050.000 2.200.000 7.050.000
D46 9.9 2.48 3.72 2.20 4.100.000 1.150.000 2.700.000 8.050.000
D47 11.5 2.48 4.34 2.20 4.500.000 1.150.000 3.100.000 8.650.000
D48 13.2 2.48 4.96 2.20 4.900.000 1.150.000 3.500.000 9.150.000
D49 14.8 2.48 5.58 2.20 5.300.000 1.150.000 3.900.000 10.350.000
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
 
گلخانه خانگی سری دیانا
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) سازه گلخانه


(تومان)
* تجهیزات جانبی


(تومان)
میزهای 2 طبقه
طرح چوب
دور تا دور
(تومان)
جمع کل با کلیه امکانات

(تومان)
DL505 9.6 3.10 3.10 2.4 4.250.000 1.150.000 2.500.000 7.900.000
DL506 11.5 3.10 3.72 2.4 4.750.000 1.350.000 3.100.000 9.200.000
DL507 13.5 3.10 4.34 2.4 5.250.000 1.350.000 3.300.000 9.900.000
DL508 15.3 3.10 4.96 2.4 6.750.000 1.350.000 3.400.000 11.500.000
DL509 17.3 3.10 5.58 2.4 7.250.000 1.350.000 4.100.000 12.700.000
DL510 19.3 3.10 6.20 2.4 7.750.000 1.400.000 4.300.000 13.450.000
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
 
گلخانه خانگی سری دیانا
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) سازه گلخانه


(تومان)
* تجهیزات جانبی


(تومان)
میزهای 3 طبقه
طرح چوب
دور تا دور
(تومان)
جمع کل با کلیه امکانات

(تومان)
DH506 11.5 3.10 3.72 2.9 9.800.000 1.700.000 4.420.000 15.920.000
DH507 13.5 3.10 4.34 2.9 10.800.000 1.750.000 4.740.000 17.290.000
DH508 15.3 3.10 4.96 2.9 11.800.000 1.800.000 4.900.000 18.500.000
DH509 17.3 3.10 5.58 2.9 12.800.000 1.850.000 5.900.000 20.550.000
DH510 19.3 3.10 6.20 2.9 13.800.000 1.900.000 6.200.000 21.900.000
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
 
گلخانه سری آرکا
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) سازه گلخانه

(تومان)
عرض 4 متر  
DA406 24 4 6 2.5 13.500.000
DA408 32 4 8 2.5 17.250.000
DA410 40 4 10 2.5 21.000.000
DA412 48 4 12 2.5 24.750.000
DA414 56 4 14 2.5 28.500.000
DA416 64 4 16 2.5 32.250.000
DA418 72 4 18 2.5 36.000.000
DA420 80 4 20 2.5 39.750.000
عرض 5 متر  
DA506 30 5 6 3 18.500.000
DA508 40 5 8 3 22.750.000
DA510 50 5 10 3 27.000.000
DA512 60 5 12 3 31.750.000
DA514 70 5 14 3 36.500.000
DA518 80 5 16 3 41.250.000
DA520 90 5 18 3 46.000.000
DA516 100 5 20 3 50.250.000
عرض 6 متر  
DA606 36 6 6 3.5 23.000.000
DA608 48 6 8 3.5 28.000.000
DA610 60 6 10 3.5 33.000.000
DA612 72 6 12 3.5 38.000.000
DA614 84 6 14 3.5 43.000.000
DA616 96 6 16 3.5 48.000.000
DA618 108 6 18 3.5 53.000.000
DA620 120 6 20 3.5 58.000.000
 
گلخانه سری بیلوبا
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) سازه گلخانه

(تومان)
عرض 4 متر  
DB406 24 4 6 2.5 19.500.000
DB408 32 4 8 2.5 24.000.000
DB410 40 4 10 2.5 28.500.000
DB412 48 4 12 2.5 33.000.000
DB414 56 4 14 2.5 37.500.000
DB416 64 4 16 2.5 42.000.000
DB418 72 4 18 2.5 46.500.000
DB420 80 4 20 2.5 51.000.000
عرض 5 متر  
DB506 30 5 6 3 22.750.000
DB508 40 5 8 3 28.000.000
DB510 50 5 10 3 33.250.000
DB512 60 5 12 3 38.500.000
DB514 70 5 14 3 43.750.000
DB516 80 5 16 3 49.000.000
DB518 90 5 18 3 54.250.000
DB520 100 5 20 3 59.500.000
عرض 6 متر  
DB606 36 6 6 3.5 26.500.000
DB608 48 6 8 3.5 32.250.000
DB610 60 6 10 3.5 38.000.000
DB612 72 6 12 3.5 43.750.000
DB614 84 6 14 3.5 49.500.000
DB616 96 6 16 3.5 55.250.000
DB618 108 6 18 3.5 61.000.000
DB620 120 6 20 3.5 66.750.000
 
گلخانه سری ملیسا
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) سازه گلخانه

(تومان)
عرض 4 متر  
DM406 24 4 6 3 19.500.000
DM408 32 4 8 3 24.000.000
DM410 40 4 10 3 28.500.000
DM412 48 4 12 3 33.000.000
DM414 56 4 14 3 37.500.000
DM416 64 4 16 3 42.000.000
DM418 72 4 18 3 46.500.000
DM420 80 4 20 3 51.000.000
عرض 5 متر  
DM506 30 5 6 3.2 22.750.000
DM508 40 5 8 3.2 28.000.000
DM510 50 5 10 3.2 33.250.000
DM512 60 5 12 3.2 38.500.000
DM514 70 5 14 3.2 43.750.000
DM516 80 5 16 3.2 49.000.000
DM518 90 5 18 3.2 54.250.000
DM520 100 5 20 3.2 59.500.000
عرض 6 متر  
DM606 36 6 6 3.5 26.500.000
DM608 48 6 8 3.5 32.250.000
DM610 60 6 10 3.5 38.000.000
DM612 72 6 12 3.5 43.750.000
DM614 84 6 14 3.5 49.500.000
DM616 96 6 16 3.5 55.250.000
DM618 108 6 18 3.5 61.000.000
DM620 120 6 20 3.5 66.750.000
 
گلخانه خانگی سری هگزا
مدل مساحت (m²) قطر کوچک (m) قطر بزرگ (m) ارتفاع (m) پوشش سازه گلخانه


(تومان)
* تجهیزات جانبی


(تومان)
میزهای 2 طبقه
طرح چوب
دور تا دور
(تومان)
جمع کل با کلیه امکانات

(تومان)
H2 4.5 2.25 2.55 2.60 دوجداره 3.100.000 1.100.000 2.000.000 6.200.000
شفاف 5.300.000 1.100.000 2.000.000 8.400.000
H3 9 3.25 3.75 3 دوجداره 4.500.000 1.100.000 2.850.000 8.450.000
شفاف 7.300.000 1.100.000 2.850.000 11.250.000
H4 16 4.25 4.96 3.20 دوجداره 6.600.000 1.150.000 3.250.000 11.000.000
شفاف 10.000.000 1.150.000 3.250.000 14.400.000
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی سقفی, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
 
گلخانه خانگی سری هیوا
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) سازه گلخانه


(تومان)
* تجهیزات جانبی


(تومان)
میزهای 3 طبقه
طرح چوب
دور تا دور
(تومان)
جمع کل با کلیه امکانات

(تومان)
S12 0.8 0.62 1.24 2.15 1.100.000 400.000 570.000 2.070.000
S13 1.2 0.62 1.86 2.15 1.400.000 400.000 650.000 2.450.000
S14 1.6 0.62 2.48 2.15 1.700.000 400.000 1.140.000 3.240.000
S15 2 0.62 3.10 2.15 2.100.000 400.000 1.300.000 3.800.000
S16 2.4 0.62 3.72 2.15 2.500.000 400.000 1.710.000 4.610.000
* بسته تجهیزات جانبی شامل : دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, بخاری برقی فن دار اتوماتیک
 
گلخانه خانگی سری والیا
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) سازه گلخانه


(تومان)
* تجهیزات جانبی


(تومان)
میزهای 2 طبقه
طرح چوب
دور تا دور
(تومان)
جمع کل با کلیه امکانات

(تومان)
S22 1.5 1.24 1.24 2.20 1.800.000 950.000 400.000 3.150.000
S23 2.3 1.24 1.86 2.20 2.150.000 950.000 800.000 3.900.000
S24 3 1.24 2.48 2.20 2.500.000 950.000 850.000 4.300.000
S25 3.8 1.24 3.10 .220 2.850.000 950.000 1.200.000 5.000.000
S26 4.6 1.24 3.72 2.20 3.200.000 1.050.000 1.300.000 5.550.000
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی سقفی, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
 
گلخانه خانگی سری والیا
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) سازه گلخانه


(تومان)
* تجهیزات جانبی


(تومان)
میزهای 3 طبقه
طرح چوب
دور تا دور
(تومان)
جمع کل با کلیه امکانات

(تومان)
SL24 3 1.24 2.48 2.8 2.900.000 950.000 1.790.000 5.640.000
SL25 3.8 1.24 3.10 2.8 3.300.000 950.000 1.790.000 6.040.000
SL26 4.6 1.24 3.72 2.8 3.700.000 1.050.000 2.280.000 7.030.000
SL27 5.3 1.24 4.34 2.8 4.100.000 1.050.000 3.010.000 8.160.000
SL28 6.15 1.24 4.96 2.8 4.500.000 1.050.000 3.990.000 9.540.000
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی سقفی, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
گلخانه خانگی سری هلنا
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) سازه گلخانه


(تومان)
* تجهیزات جانبی


(تومان)
میزهای 3 طبقه
طرح چوب
دور تا دور
(تومان)
جمع کل با کلیه امکانات

(تومان)
SL34 4.6 1.86 2.48 3 5.500.000 950.000 2.280.000 8.730.000
SL35 5.8 1.86 3.1 3 6.100.000 950.000 2.600.000 9.650.000
SL36 6.9 1.86 3.72 3 6.700.000 1.150.000 3.420.000 11.270.000
SL37 8 1.86 4.34 3 7.300.000 1.150.000 3.740.000 12.190.000
SL38 9.2 1.86 4.96 3 7.900.000 1.150.000 3.900.000 12.950.000
SL39 10.4 1.86 5.58 3 8.500.000 1.150.000 4.900.000 14.550.000
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی سقفی, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
 
 
گلخانه خانگی سری تروپینا
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) سازه گلخانه


(تومان)
* تجهیزات جانبی


(تومان)
جمع کل با کلیه امکانات

(تومان)
TR2 0.75 1.24 0.62 2.20 2.700.000  400.000 3.100.000
TR3 1.15 1.86 0.62 2.50 3.050.000  400.000 3.450.000
* بسته تجهیزات جانبی شامل : دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال،بخاری برقی فن دار اتوماتیک
 
مدل میز آلومینیومی رنگ چوب تعداد طبقات عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) قیمت (تومان)
T60-2 2 0.5 0.6 0.75 280.000
T100-2 2 0.5 1 0.75 350.000 
T120-2 2 0.5 1.20 0.75 400.000 
T150-2 2 0.5 1.50 0.75 450.000 
T60-3 2 0.5 0.6 1.2 400.000
T100-3 3 0.5 1 1.20 500.000 
T120-3 3 0.5 1.20 1.20 570.000 
T150-3 3 0.5 1.50 1.20 650.000
 
مدل طبقه دیواری مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) قیمت (تومان)
TB100 میز گلخانه آلومینیومی با رنگ چوب 0.2 0.18 1 - 100.000
 
 
 
دانلود لیست قیمت

# مراحل خرید و ثبت سفارش

جهت خرید و سفارش محصول میبایست مراحل زیر را سپری نمائید .

1-ابتدا گلخانه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

2- تعداد میز های گلخانه را مشخص نمایید.

3- اگر نیاز به تجهیزات جانبی نیز دارید آن را نیز در نظر بگیرید .


# روشهای پرداخت وجه

1-   پرداخت از طریق واریز مبلغ به حسابهای بانکهای ملی – ملت

شماره حساب جاری بانک ملت :       4230421068     به نام محمد علی رجبی زاده دارزینی

شماره حساب جاری بانک ملی :   0109848828007     به نام محمد علی رجبی زاده دارزینی


2-   پرداخت از طریق کارت به کارت به کارت بانکهای ملی – ملت

شماره کارت حساب جاری بانک ملت :       4167 4780 3377 6104     به نام محمد علی رجبی زاده دارزینی

شماره کارت حساب جاری بانک ملی :       6125 7966 9918 6037    به نام محمد علی رجبی زاده دارزینی 


3-   پرداخت از سامانه پرداخت آنلاین آیدی پی :

   https://idpay.ir/khanehsabz


* لطفاً پس از واریز وجه، شماره فیش واریز یا شماره رسید پرداخت را  به آدرس info@greenhouse.ir  ارسال نموده و یا با شماره تلفن های

 88350628-021   آقای رجبی زاده (مدیر فروش) تماس گرفته و  هماهنگی های لازم را انجام دهید.


# محدوده حمل و نصب رایگان

در حال حاضر تحویل و نصب گلخانه ها در شهر تهران رایگان بوده و در نقاط دیگر استان تهران صرفاً با پرداخت هزینه حمل امکانپذیر می باشد.

- برای شهرستان ها طبق 2 حالت  صورت می گیرد :

1) تحویل درب انبار 

2) ارسال با باربری به مقصد شهر های اصلی کشور : که در این صورت هزینه ارسال توسط مشتری پرداخت می شود و نصب نیز به عهده مشتری است.

3) تحویل و نصب در محل مورد نظر که هزینه آن بصورت توافقی صورت می گیرد.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                            با تشکر - مدیر سایت