گلخانه های خانگی و ویلایی تمام پیش ساخته خانه سبز

مشاوره و سفارش : 88350628-021 
 
گلخانه خانگی سری مینیما
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
DH22 1.7 1.24 1.24 1.85 2.3 9.150.000 4.300.000+
DH23 2.3 1.24 1.86 1.85 2.3 11.000.000 4.350.000+
DH24 3 1.24 2.48 1.85 2.3 12.900.000 4.400.000+
DH25 3.8 1.24 3.1 1.85 2.3 14.750.000 4.450.000+
DH26 4.5 1.24 3.72 1.85 2.3 16.600.000 5.200.000+
DH27 5.3 1.24 4.34 1.85 2.3 18.500.000 5.250.000+
DH28 6 1.24 4.96 1.85 2.3 20.350.000 5.300.000+
DH29 6.8 1.24 5.58 1.85 2.3 22.200.000 5.350.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
گلخانه خانگی سری وستا
سری وستا  -  ارتفاع کوتاه  
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
DL32 2.3 1.86 1.24 1.35 2.05 9.150.000 4.300.000+
DL33 3.5 1.86 1.86 1.35 2.05 11.000.000 4.350.000+
DL34 4.6 1.86 2.48 1.35 2.05 12.900.000 4.400.000+
DL35 5.8 1.86 3.1 1.35 2.05 14.750.000 4.450.000+
DL36 6.9 1.86 3.72 1.35 2.05 16.600.000 5.200.000+
DL37 8 1.86 4.34 1.35 2.05 18.500.000 5.250.000+
DL38 9.2 1.86 4.96 1.35 2.05 20.350.000 5.300.000+
DL39 10.4 1.86 5.58 1.35 2.05 22.200.000 5.350.000+
سری وستا  -  ارتفاع متوسط  
DM32 2.3 1.86 1.24 1.6 2.3 10.300.000 4.300.000+
DM33 3.5 1.86 1.86 1.6 2.3 12.500.000 4.350.000+
DM34 4.6 1.86 2.48 1.6 2.3 14.750.000 4.400.000+
DM35 5.8 1.86 3.1 1.6 2.3 16.950.000 4.450.000+
DM36 6.9 1.86 3.72 1.6 2.3 19.150.000 5.200.000+
DM37 8 1.86 4.34 1.6 2.3 21.400.000 5.250.000+
DM38 9.2 1.86 4.96 1.6 2.3 23.600.000 5.300.000+
DM39 10.4 1.86 5.58 1.6 2.3 25.800.000 5.350.000+
سری وستا  -  ارتفاع بلند  
DH32 2.3 1.86 1.24 1.75 2.45 11.900.000 4.300.000+
DH33 3.5 1.86 1.86 1.75 2.45 14.200.000 4.350.000+
DH34 4.6 1.86 2.48 1.75 2.45 16.500.000 4.400.000+
DH35 5.8 1.86 3.1 1.75 2.45 18.800.000 4.450.000+
DH36 6.9 1.86 3.72 1.75 2.45 21.150.000 5.200.000+
DH37 8 1.86 4.34 1.75 2.45 23.450.000 5.250.000+
DH38 9.2 1.86 4.96 1.75 2.45 25.750.000 5.300.000+
DH39 10.4 1.86 5.58 1.75 2.45 28.000.000 5.350.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
 
گلخانه خانگی سری فلورا
سری فلورا  -  ارتفاع کوتاه  
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
DL42 3.5 2.48 1.24 1.35 2.2 11.800.000 4.800.000+
DL43 5.1 2.48 1.86 1.35 2.2 13.800.000 4.850.000+
DL44 6.7 2.48 2.48 1.35 2.2 15.750.000 4.900.000+
DL45 8.3 2.48 3.1 1.35 2.2 17.750.000 4.950.000+
DL46 9.9 2.48 3.72 1.35 2.2 19.700.000 6.550.000+
DL47 11.5 2.48 4.34 1.35 2.2 21.700.000 6.600.000+
DL48 13.2 2.48 4.96 1.35 2.2 23.700.000 6.650.000+
DL49 14.8 2.48 5.58 1.35 2.2 25.650.000 6.700.000+
سری فلورا  -  ارتفاع متوسط  
DM42 3.5 2.48 1.24 1.6 2.45 14.150.000 4.800.000+
DM43 5.1 2.48 1.86 1.6 2.45 16.750.000 4.850.000+
DM44 6.7 2.48 2.48 1.6 2.45 19.300.000 4.900.000+
DM45 8.3 2.48 3.1 1.6 2.45 21.850.000 4.950.000+
DM46 9.9 2.48 3.72 1.6 2.45 24.400.000 6.550.000+
DM47 11.5 2.48 4.34 1.6 2.45 27.000.000 6.600.000+
DM48 13.2 2.48 4.96 1.6 2.45 29.550.000 6.650.000+
DM49 14.8 2.48 5.58 1.6 2.45 32.000.000 6.700.000+
سری فلورا  -  ارتفاع بلند  
DH42 3.5 2.48 1.24 1.85 2.7 14.600.000 4.800.000+
DH43 5.1 2.48 1.86 1.85 2.7 17.450.000 4.850.000+
DH44 6.7 2.48 2.48 1.85 2.7 20.200.000 4.900.000+
DH45 8.3 2.48 3.1 1.85 2.7 23.000.000 4.950.000+
DH46 9.9 2.48 3.72 1.85 2.7 25.800.000 6.550.000+
DH47 11.5 2.48 4.34 1.85 2.7 28.600.000 6.600.000+
DH48 13.2 2.48 4.96 1.85 2.7 31.400.000 6.650.000+
DH49 14.8 2.48 5.58 1.85 2.7 34.200.000 6.700.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
 
گلخانه خانگی سری دیانا
سری دیانا  -  ارتفاع کوتاه  
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
DL505 9.6 3.10 3.10 1.35 2.4 20.500.000 6.500.000+
DL506 11.5 3.10 3.72 1.35 2.4 23.950.000 6.550.000+
DL507 13.5 3.10 4.34 1.35 2.4 27.400.000 6.600.000+
DL508 15.3 3.10 4.96 1.35 2.4 30.850.000 6.650.000+
DL509 17.3 3.10 5.58 1.35 2.4 34.300.000 6.700.000+
DL510 19.3 3.10 6.20 1.35 2.4 37.750.000 7.500.000+
DL511 21.1 3.10 6.82 1.35 2.4 41.200.000 7.550.000+
DL512 23 3.10 7.44 1.35 2.4 44.650.000 7.600.000+
DL513 25 3.10 8.06 1.35 2.4 48.100.000 7.650.000+
سری دیانا  -  ارتفاع متوسط  
DM505 9.6 3.10 3.10 1.6 2.6 23.050.000 6.500.000+
DM506 11.5 3.10 3.72 1.6 2.6 27.150.000 6.550.000+
DM507 13.5 3.10 4.34 1.6 2.6 31.250.000 6.600.000+
DM508 15.3 3.10 4.96 1.6 2.6 35.400.000 6.650.000+
DM509 17.3 3.10 5.58 1.6 2.6 39.500.000 6.700.000+
DM510 19.3 3.10 6.20 1.6 2.6 43.600.000 7.500.000+
DM511 21.1 3.10 6.82 1.6 2.6 47.700.000 7.550.000+
DM512 23 3.10 7.44 1.6 2.6 51.800.000 7.600.000+
DM513 25 3.10 8.06 1.6 2.6 55.850.000 7.650.000+
سری دیانا  -  ارتفاع بلند  
DH505 9.6 3.10 3.10 1.75 2.9 31.800.000 6.500.000+
DH506 11.5 3.10 3.72 1.75 2.9 37.600.000 6.550.000+
DH507 13.5 3.10 4.34 1.75 2.9 43.400.000 6.600.000+
DH508 15.3 3.10 4.96 1.75 2.9 49.200.000 6.650.000+
DH509 17.3 3.10 5.58 1.75 2.9 54.950.000 6.700.000+
DH510 19.3 3.10 6.20 1.75 2.9 60.700.000 7.500.000+
DH511 21.1 3.10 6.82 1.75 2.9 66.500.000 7.550.000+
DH512 23 3.10 7.44 1.75 2.9 72.300.000 7.600.000+
DH513 25 3.10 8.06 1.75 2.9 78.100.000 7.650.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
 
گلخانه خانگی سری ملیسا 
سری ملیسا  -  عرض 4 متر  
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
DM406 24 4 6 2 3 96.100.000                 
DM408 32 4 8 2 3 117.900.000  
DM410 40 4 10 2 3 139.700.000  
DM412 48 4 12 2 3 161.500.000  
DM414 56 4 14 2 3 183.300.000  
DM416 64 4 16 2 3 205.100.000  
DM418 72 4 18 2 3 226.900.000  
DM420 80 4 20 2 3 248.700.000  
سری ملیسا  -  عرض 6 متر
DM606 36 6 6 2 3.5 121.500.000  
DM608 48 6 8 2 3.5 144.800.000  
DM610 60 6 10 2 3.5 168.200.000  
DM612 72 6 12 2 3.5 191.500.000  
DM614 84 6 14 2 3.5 214.700.000  
DM616 96 6 16 2 3.5 238.000.000  
DM618 108 6 18 2 3.5 261.000.000  
DM620 120 6 20 2 3.5 266.500.000  
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب سقفی, سیستم سرمایش تبخیری شامل هواکش اگزاست دمپردار و پدسلولزی به همراه قاب،پمپ و مخزن، سیستم گرمایشی با جت هیتر گازی فن دار، توری سایبان، کابل و داکت کشی
 
گلخانه آلاچیق سری هگزا
مدل مساحت (m²) قطر کوچک (m) قطر بزرگ (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع هرم (m) رنگ نقره ای

(تومان)
رنگ مشکی

(تومان)
H2 4.5 2.25 2.55 1.9 2.8 16.500.000 17.500.000
H3 9 3.25 3.75 1.9 3.2 21.900.000 23.500.000
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی سقفی, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
 
گلخانه خانگی سری هیوا
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
S12 0.8 0.62 1.24 1.75 2.15 4.800.000 1.950.000+
S13 1.2 0.62 1.86 1.75 2.15 5.900.000 1.950.000+
S14 1.6 0.62 2.48 1.75 2.15 7.000.000 1.950.000+
S15 2 0.62 3.10 1.75 2.15 8.150.000 1.950.000+
S16 2.4 0.62 3.72 1.75 2.15 9.250.000 1.950.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, بخاری برقی فن دار اتوماتیک
 
گلخانه خانگی سری والیا
سری والیا  -  ارتفاع کوتاه  
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
SL22 1.5 1.24 1.24 1.35 2.2 6.400.000 4.300.000+
SL23 2.3 1.24 1.86 1.35 2.2 7.400.000 4.350.000+
SL24 3 1.24 2.48 1.35 2.2 8.400.000 4.400.000+
SL25 3.8 1.24 3.1 1.35 2.2 9.400.000 4.450.000+
SL26 4.6 1.24 3.72 1.35 2.2 10.400.000 5.200.000+
SL27 5.4 1.24 4.34 1.35 2.2 11.400.000 5.250.000+
SL28 6.1 1.24 4.96 1.35 2.2 12.400.000 5.300.000+
SL29 7 1.24 5.58 1.35 2.2 13.400.000 5.350.000+
سری والیا  -  ارتفاع متوسط  
SM22 1.5 1.24 1.24 1.6 2.45 7.150.000 4.300.000+
SM23 2.3 1.24 1.86 1.6 2.45 8.500.000 4.350.000+
SM24 3 1.24 2.48 1.6 2.45 9.900.000 4.400.000+
SM25 3.8 1.24 3.1 1.6 2.45 11.250.000 4.450.000+
SM26 4.6 1.24 3.72 1.6 2.45 12.600.000 5.200.000+
SM27 5.4 1.24 4.34 1.6 2.45 13.900.000 5.250.000+
SM28 6.1 1.24 4.96 1.6 2.45 15.200.000 5.300.000+
SM29 7 1.24 5.58 1.6 2.45 16.550.000 5.350.000+
سری والیا  -  ارتفاع بلند  
SH22 1.5 1.24 1.24 1.75 2.6 7.700.000 4.300.000+
SH23 2.3 1.24 1.86 1.75 2.6 9.300.000 4.350.000+
SH24 3 1.24 2.48 1.75 2.6 10.900.000 4.400.000+
SH25 3.8 1.24 3.1 1.75 2.6 12.500.000 4.450.000+
SH26 4.6 1.24 3.72 1.75 2.6 14.000.000 5.200.000+
SH27 5.4 1.24 4.34 1.75 2.6 15.600.000 5.250.000+
SH28 6.1 1.24 4.96 1.75 2.6 17.100.000 5.300.000+
SH29 7 1.24 5.58 1.75 2.6 18.600.000 5.350.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
 
گلخانه خانگی سری والیا
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
S24 3 1.24 2.48 1.75 2.6 11.300.000 4.400.000+
S25 3.8 1.24 3.1 1.75 2.6 13.500.000 4.450.000+
S26 4.6 1.24 3.72 1.75 2.6 15.800.000 5.200.000+
S27 5.4 1.24 4.34 1.75 2.6 18.000.000 5.250.000+
S28 6.1 1.24 4.96 1.75 2.6 20.200.000 5.300.000+
S29 7 1.24 5.58 1.75 2.6 22.400.000 5.350.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
 
گلخانه خانگی سری تروپینا
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
M1 0.4 0.8 0.5 0.8 1.2 3.500.000 1.950.000+
M2 0.4 0.8 0.5 1.2 1.6 4.400.000 1.950.000+
M3 0.4 0.8 0.5 1.6 2 5.300.000 1.950.000+
TR2 0.75 1.24 0.62 1.75 2.2 9.450.000 1.950.000+
TR3 1.15 1.86 0.62 1.75 2.5 11.300.000 1.950.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, بخاری برقی فن دار اتوماتیک
 
مدل میز آلومینیومی رنگ چوب تعداد طبقات عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) قیمت (تومان)
TS100-2 2 0.5 1 0.75 1.700.000
TM100-2 2 0.5 1 1 1.800.000
TH100-2 2 0.5 1 1.2 1.900.000
TS120-2 2 0.5 1.2 0.75 2.100.000
TM120-2 2 0.5 1.2 1 2.200.000
TH120-2 2 0.5 1.2 1.2 2.300.000
TS150-2 2 0.5 1.5 0.75 2.600.000
TM150-2 2 0.5 1.5 1 2.700.000
TH150-2 2 0.5 1.5 1.2 2.800.000
 
T100-3 3 0.5 1 1.2 2.500.000 
T120-3 3 0.5 1.20 1.2 3.000.000 
T150-3 3 0.5 1.50 1.2 3.500.000
 
مدل میز گالوانیزه تعداد طبقات عرض (cm) طول (cm) ارتفاع (cm) قیمت (تومان)
TGS100-2 2 45 95 80-100-120 1.350.000
TGS120-2 2 57 120 80-100-120 1.700.000
TG100-3   3 45 95 120 1.750.000
TG120-3 3 57 120 120 2.250.000
 
مدل طبقه دیواری مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) قیمت (تومان)
TB100 میز گلخانه آلومینیومی با رنگ چوب 0.2 0.2 1 - 450.000
 
 
# مراحل خرید و ثبت سفارش

جهت خرید و سفارش محصول میبایست مراحل زیر را سپری نمائید .

1-ابتدا گلخانه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

2- تعداد میز های گلخانه را مشخص نمایید.

3- اگر نیاز به تجهیزات جانبی نیز دارید آن را نیز در نظر بگیرید .


# روشهای پرداخت وجه

1-   پرداخت از طریق واریز مبلغ به حسابهای بانکهای ملی – ملت

شماره حساب جاری بانک ملت :     4230421068       به نام محمد علی رجبی زاده دارزینی

شماره حساب جاری بانک ملی :   0109848828007   به نام محمد علی رجبی زاده دارزینی


2-   پرداخت از طریق کارت به کارت به کارت بانکهای ملی – ملت

شماره کارت حساب جاری بانک ملت :       9864 2311 3374 6104    به نام محمد علی رجبی زاده دارزینی

شماره کارت حساب جاری بانک ملی :       6125 7966 9918 6037    به نام محمد علی رجبی زاده دارزینی 


* لطفاً پس از واریز وجه، شماره فیش واریز یا شماره رسید پرداخت را  به شماره 09122991724 و  88350628-021 

 آقای رجبی زاده (مدیر فروش) تماس گرفته و  هماهنگی های لازم را انجام دهید.


# محدوده حمل و نصب رایگان

در حال حاضر تحویل و نصب گلخانه ها در شهر تهران رایگان بوده و در نقاط دیگر استان تهران صرفاً با پرداخت هزینه حمل امکانپذیر می باشد.

- برای شهرستان ها طبق 2 حالت  صورت می گیرد :

1) تحویل درب انبار 

2) ارسال با باربری به مقصد شهر های اصلی کشور : که در این صورت هزینه ارسال توسط مشتری پرداخت می شود و نصب نیز به عهده مشتری است.

3) تحویل و نصب در محل مورد نظر که هزینه آن بصورت توافقی صورت می گیرد.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                            با تشکر - مدیر سایت