لیست قیمت گلخانه و تجهیزات جانبی و میزهای طبقاتی


مشاوره و سفارش : 88350628-021 

 

 
گلخانه خانگی سری مینیما
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
DH22 1.7 1.24 1.24 1.85 2.3 11.300.000 4.300.000+
DH23 2.3 1.24 1.86 1.85 2.3 13.600.000 4.350.000+
DH24 3 1.24 2.48 1.85 2.3 15.900.000 4.400.000+
DH25 3.8 1.24 3.1 1.85 2.3 18.200.000 4.450.000+
DH26 4.5 1.24 3.72 1.85 2.3 20.500.000 5.200.000+
DH27 5.3 1.24 4.34 1.85 2.3 22.800.000 5.250.000+
DH28 6 1.24 4.96 1.85 2.3 25.100.000 5.300.000+
DH29 6.8 1.24 5.58 1.85 2.3 27.400.000 5.350.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
گلخانه خانگی سری وستا
سری وستا  -  ارتفاع کوتاه  
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
DL32 2.3 1.86 1.24 1.35 2.05 11.300.000 4.300.000+
DL33 3.5 1.86 1.86 1.35 2.05 13.600.000 4.350.000+
DL34 4.6 1.86 2.48 1.35 2.05 15.900.000 4.400.000+
DL35 5.8 1.86 3.1 1.35 2.05 18.200.000 4.450.000+
DL36 6.9 1.86 3.72 1.35 2.05 20.500.000 5.200.000+
DL37 8 1.86 4.34 1.35 2.05 22.800.000 5.250.000+
DL38 9.2 1.86 4.96 1.35 2.05 25.100.000 5.300.000+
DL39 10.4 1.86 5.58 1.35 2.05 27.400.000 5.350.000+
سری وستا  -  ارتفاع متوسط  
DM32 2.3 1.86 1.24 1.6 2.3 12.900.000 4.300.000+
DM33 3.5 1.86 1.86 1.6 2.3 15.700.000 4.350.000+
DM34 4.6 1.86 2.48 1.6 2.3 18.500.000 4.400.000+
DM35 5.8 1.86 3.1 1.6 2.3 21.300.000 4.450.000+
DM36 6.9 1.86 3.72 1.6 2.3 24.000.000 5.200.000+
DM37 8 1.86 4.34 1.6 2.3 26.800.000 5.250.000+
DM38 9.2 1.86 4.96 1.6 2.3 29.500.000 5.300.000+
DM39 10.4 1.86 5.58 1.6 2.3 32.300.000 5.350.000+
سری وستا  -  ارتفاع بلند  
DH32 2.3 1.86 1.24 1.95 2.7 14.800.000 4.300.000+
DH33 3.5 1.86 1.86 1.95 2.7 17.700.000 4.350.000+
DH34 4.6 1.86 2.48 1.95 2.7 20.500.000 4.400.000+
DH35 5.8 1.86 3.1 1.95 2.7 23.300.000 4.450.000+
DH36 6.9 1.86 3.72 1.95 2.7 26.200.000 5.200.000+
DH37 8 1.86 4.34 1.95 2.7 29.000.000 5.250.000+
DH38 9.2 1.86 4.96 1.95 2.7 31.800.000 5.300.000+
DH39 10.4 1.86 5.58 1.95 2.7 34.600.000 5.350.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
 
گلخانه خانگی سری فلورا
سری فلورا  -  ارتفاع کوتاه  
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
DL42 3.5 2.48 1.24 1.35 2.2 14.650.000 4.800.000+
DL43 5.1 2.48 1.86 1.35 2.2 17.100.000 4.850.000+
DL44 6.7 2.48 2.48 1.35 2.2 19.500.000 4.900.000+
DL45 8.3 2.48 3.1 1.35 2.2 22.000.000 4.950.000+
DL46 9.9 2.48 3.72 1.35 2.2 24.500.000 6.550.000+
DL47 11.5 2.48 4.34 1.35 2.2 26.900.000 6.600.000+
DL48 13.2 2.48 4.96 1.35 2.2 29.400.000 6.650.000+
DL49 14.8 2.48 5.58 1.35 2.2 31.800.000 6.700.000+
سری فلورا  -  ارتفاع متوسط  
DM42 3.5 2.48 1.24 1.6 2.45 16.800.000 4.800.000+
DM43 5.1 2.48 1.86 1.6 2.45 20.000.000 4.850.000+
DM44 6.7 2.48 2.48 1.6 2.45 23.200.000 4.900.000+
DM45 8.3 2.48 3.1 1.6 2.45 26.300.000 4.950.000+
DM46 9.9 2.48 3.72 1.6 2.45 29.530.000 6.550.000+
DM47 11.5 2.48 4.34 1.6 2.45 32.700.000 6.600.000+
DM48 13.2 2.48 4.96 1.6 2.45 35.900.000 6.650.000+
DM49 14.8 2.48 5.58 1.6 2.45 39.000.000 6.700.000+
سری فلورا  -  ارتفاع بلند  
DH42 3.5 2.48 1.24 1.95 2.95 18.100.000 4.800.000+
DH43 5.1 2.48 1.86 1.95 2.95 21.400.000 4.850.000+
DH44 6.7 2.48 2.48 1.95 2.95 24.700.000 4.900.000+
DH45 8.3 2.48 3.1 1.95 2.95 28.000.000 4.950.000+
DH46 9.9 2.48 3.72 1.95 2.95 31.300.000 6.550.000+
DH47 11.5 2.48 4.34 1.95 2.95 34.700.000 6.600.000+
DH48 13.2 2.48 4.96 1.95 2.95 38.000.000 6.650.000+
DH49 14.8 2.48 5.58 1.95 2.95 41.300.000 6.700.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
 
 
گلخانه خانگی سری دیانا
سری دیانا  -  ارتفاع کوتاه  
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
DL505 9.6 3.10 3.10 1.35 2.4 26.200.000 6.500.000+
DL506 11.5 3.10 3.72 1.35 2.4 30.600.000 6.550.000+
DL507 13.5 3.10 4.34 1.35 2.4 35.000.000 6.600.000+
DL508 15.3 3.10 4.96 1.35 2.4 39.400.000 6.650.000+
DL509 17.3 3.10 5.58 1.35 2.4 43.800.000 6.700.000+
DL510 19.3 3.10 6.20 1.35 2.4 48.200.000 7.500.000+
DL511 21.1 3.10 6.82 1.35 2.4 52.500.000 7.550.000+
DL512 23 3.10 7.44 1.35 2.4 56.900.000 7.600.000+
DL513 25 3.10 8.06 1.35 2.4 61.200.000 7.650.000+
سری دیانا  -  ارتفاع متوسط  
DM505 9.6 3.10 3.10 1.6 2.7 29.200.000 6.500.000+
DM506 11.5 3.10 3.72 1.6 2.7 34.500.000 6.550.000+
DM507 13.5 3.10 4.34 1.6 2.7 39.700.000 6.600.000+
DM508 15.3 3.10 4.96 1.6 2.7 45.100.000 6.650.000+
DM509 17.3 3.10 5.58 1.6 2.7 50.300.000 6.700.000+
DM510 19.3 3.10 6.20 1.6 2.7 55.600.000 7.500.000+
DM511 21.1 3.10 6.82 1.6 2.7 60.900.000 7.550.000+
DM512 23 3.10 7.44 1.6 2.7 66.200.000 7.600.000+
DM513 25 3.10 8.06 1.6 2.7 71.400.000 7.650.000+
سری دیانا  -  ارتفاع بلند  
DH505 9.6 3.10 3.10 1.95 3.1 40.900.000 6.500.000+
DH506 11.5 3.10 3.72 1.95 3.1 48.400.000 6.550.000+
DH507 13.5 3.10 4.34 1.95 3.1 55.900.000 6.600.000+
DH508 15.3 3.10 4.96 1.95 3.1 63.400.000 6.650.000+
DH509 17.3 3.10 5.58 1.95 3.1 70.900.000 6.700.000+
DH510 19.3 3.10 6.20 1.95 3.1 78.300.000 7.500.000+
DH511 21.1 3.10 6.82 1.95 3.1 85.900.000 7.550.000+
DH512 23 3.10 7.44 1.95 3.1 93.400.000 7.600.000+
DH513 25 3.10 8.06 1.95 3.1 99.900.000 7.650.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
 
گلخانه خانگی سری ملیسا 
سری ملیسا  -  عرض 4 متر  
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
DM406 24 4 6 2 3 107.200.000                 
DM408 32 4 8 2 3 130.000.000  
DM410 40 4 10 2 3 152.800.000  
DM412 48 4 12 2 3 175.500.000  
DM414 56 4 14 2 3 198.200.000  
DM416 64 4 16 2 3 220.900.000  
DM418 72 4 18 2 3 226.900.000  
DM420 80 4 20 2 3 243.500.000  
سری ملیسا  -  عرض 6 متر
DM606 36 6 6 2 3.5 141.800.000  
DM608 48 6 8 2 3.5 168.500.000  
DM610 60 6 10 2 3.5 195.200.000  
DM612 72 6 12 2 3.5 221.800.000  
DM614 84 6 14 2 3.5 248.500.000  
DM616 96 6 16 2 3.5 275.200.000  
DM618 108 6 18 2 3.5 301.900.000  
DM620 120 6 20 2 3.5 328.600.000  
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب سقفی, سیستم سرمایش تبخیری شامل هواکش اگزاست دمپردار و پدسلولزی به همراه قاب،پمپ و مخزن، سیستم گرمایشی با جت هیتر گازی فن دار، توری سایبان، کابل و داکت کشی
 
گلخانه آلاچیق سری هگزا
مدل مساحت (m²) قطر کوچک (m) قطر بزرگ (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع هرم (m) رنگ نقره ای
با دیواره پلی کربناتی

(تومان)
رنگ مشکی
با دیواره شیشه ای

(تومان)
H2 4.5 2.25 2.55 1.9 2.8 18.300.000 21.000.000
H3 9 3.25 3.75 1.9 3.2 24.800.000 28.600.000
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی سقفی, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
 
گلخانه خانگی سری هیوا
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
S12 0.8 0.62 1.24 1.75 2.15 5.990.000 1.950.000+
S13 1.2 0.62 1.86 1.75 2.15 7.400.000 1.950.000+
S14 1.6 0.62 2.48 1.75 2.15 8.800.000 1.950.000+
S15 2 0.62 3.10 1.75 2.15 10.200.000 1.950.000+
S16 2.4 0.62 3.72 1.75 2.15 11.500.000 1.950.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, بخاری برقی فن دار اتوماتیک
 
گلخانه خانگی سری والیا
سری والیا  -  ارتفاع کوتاه  
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
SL22 1.5 1.24 1.24 1.35 2.2 7.650.000 4.300.000+
SL23 2.3 1.24 1.86 1.35 2.2 8.990.000 4.350.000+
SL24 3 1.24 2.48 1.35 2.2 10.300.000 4.400.000+
SL25 3.8 1.24 3.1 1.35 2.2 11.600.000 4.450.000+
SL26 4.6 1.24 3.72 1.35 2.2 12.900.000 5.200.000+
SL27 5.4 1.24 4.34 1.35 2.2 14.200.000 5.250.000+
SL28 6.1 1.24 4.96 1.35 2.2 15.500.000 5.300.000+
SL29 7 1.24 5.58 1.35 2.2 16.800.000 5.350.000+
سری والیا  -  ارتفاع متوسط  
SM22 1.5 1.24 1.24 1.6 2.45 9.050.000 4.300.000+
SM23 2.3 1.24 1.86 1.6 2.45 10.750.000 4.350.000+
SM24 3 1.24 2.48 1.6 2.45 12.450.000 4.400.000+
SM25 3.8 1.24 3.1 1.6 2.45 14.100.000 4.450.000+
SM26 4.6 1.24 3.72 1.6 2.45 15.800.000 5.200.000+
SM27 5.4 1.24 4.34 1.6 2.45 17.400.000 5.250.000+
SM28 6.1 1.24 4.96 1.6 2.45 19.000.000 5.300.000+
SM29 7 1.24 5.58 1.6 2.45 20.600.000 5.350.000+
سری والیا  -  ارتفاع بلند  
SH22 1.5 1.24 1.24 1.95 2.95 9.700.000 4.300.000+
SH23 2.3 1.24 1.86 1.95 2.95 11.600.000 4.350.000+
SH24 3 1.24 2.48 1.95 2.95 13.500.000 4.400.000+
SH25 3.8 1.24 3.1 1.95 2.95 15.400.000 4.450.000+
SH26 4.6 1.24 3.72 1.95 2.95 17.300.000 5.200.000+
SH27 5.4 1.24 4.34 1.95 2.95 19.100.000 5.250.000+
SH28 6.1 1.24 4.96 1.95 2.95 21.000.000 5.300.000+
SH29 7 1.24 5.58 1.95 2.95 22.800.000 5.350.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
 
گلخانه خانگی سری والیا
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
S24 3 1.24 2.48 1.95 2.95 13.900.000 4.400.000+
S25 3.8 1.24 3.1 1.95 2.95 16.700.000 4.450.000+
S26 4.6 1.24 3.72 1.95 2.95 19.500.000 5.200.000+
S27 5.4 1.24 4.34 1.95 2.95 22.200.000 5.250.000+
S28 6.1 1.24 4.96 1.95 2.95 24.900.000 5.300.000+
S29 7 1.24 5.58 1.95 2.95 27.600.000 5.350.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
 
گلخانه خانگی سری تروپینا
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
M1 0.4 0.8 0.5 0.8 1.2 3.950.000 1.950.000+
M2 0.4 0.8 0.5 1.2 1.6 4.950.000 1.950.000+
M3 0.4 0.8 0.5 1.6 2 5.950.000 1.950.000+
TR2 0.75 1.24 0.62 1.75 2.2 12.100.000 1.950.000+
TR3 1.15 1.86 0.62 1.75 2.5 14.350.000 1.950.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, بخاری برقی فن دار اتوماتیک
 
مدل میز آلومینیومی رنگ چوب تعداد طبقات عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) قیمت (تومان)
TS100-2 2 0.5 1 0.75 2.400.000
TM100-2 2 0.5 1 1 2.500.000
TH100-2 2 0.5 1 1.2 2.600.000
TS120-2 2 0.5 1.2 0.75 2.850.000
TM120-2 2 0.5 1.2 1 2.950.000
TH120-2 2 0.5 1.2 1.2 3.050.000
TS150-2 2 0.5 1.5 0.75 3.500.000
TM150-2 2 0.5 1.5 1 3.600.000
TH150-2 2 0.5 1.5 1.2 3.700.000
 
T100-3 3 0.5 1 1.2 3.350.000 
T120-3 3 0.5 1.20 1.2 4.150.000 
T150-3 3 0.5 1.50 1.2 4.850.000
 
مدل میز گالوانیزه تعداد طبقات عرض (cm) طول (cm) ارتفاع (cm) قیمت (تومان)
TGS100-2 2 45 95 80-100-120 1.500.000
TGS120-2 2 57 120 80-100-120 1.900.000
TG100-3   3 45 95 120 1.950.000
TG120-3 3 57 120 120 2.500.000
 
مدل طبقه دیواری مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) قیمت (تومان)
TB100 میز گلخانه آلومینیومی با رنگ چوب 0.2 0.2 1 - 450.000
 

مشاوره و سفارش : 88350628-021 

 
 
# مراحل خرید و ثبت سفارش

جهت خرید و سفارش محصول میبایست مراحل زیر را سپری نمائید .

1-ابتدا گلخانه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

2- تعداد میز های گلخانه را مشخص نمایید.

3- اگر نیاز به تجهیزات جانبی نیز دارید آن را نیز در نظر بگیرید .


# روشهای پرداخت وجه

1-   پرداخت از طریق واریز مبلغ به حسابهای بانکهای ملی – ملت

شماره حساب جاری بانک ملت :     4230421068       به نام محمد علی رجبی زاده دارزینی

شماره حساب جاری بانک ملی :   0109848828007   به نام محمد علی رجبی زاده دارزینی


2-   پرداخت از طریق کارت به کارت به کارت بانکهای ملی – ملت

شماره کارت حساب جاری بانک ملت :       9864 2311 3374 6104    به نام محمد علی رجبی زاده دارزینی

شماره کارت حساب جاری بانک ملی :       6125 7966 9918 6037    به نام محمد علی رجبی زاده دارزینی 


* لطفاً پس از واریز وجه، شماره فیش واریز یا شماره رسید پرداخت را  به شماره 09122991724 و  88350628-021 

 آقای رجبی زاده (مدیر فروش) تماس گرفته و  هماهنگی های لازم را انجام دهید.


# محدوده حمل و نصب رایگان

در حال حاضر تحویل و نصب گلخانه ها در شهر تهران رایگان بوده و در نقاط دیگر استان تهران صرفاً با پرداخت هزینه حمل امکانپذیر می باشد.

- برای شهرستان ها طبق 2 حالت  صورت می گیرد :

1) تحویل درب انبار 

2) ارسال با باربری به مقصد شهر های اصلی کشور : که در این صورت هزینه ارسال توسط مشتری پرداخت می شود و نصب نیز به عهده مشتری است.

3) تحویل و نصب در محل مورد نظر که هزینه آن بصورت توافقی صورت می گیرد.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                            با تشکر - مدیر سایت