مشاوره و سفارش : 88350628-021 

 
 
گلخانه خانگی سری وستا

سری وستا - مدل ارتفاع کوتاه
 
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) قیمت سازه

(ریال)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(ریال)
DL32 2.3 1.86 1.24 1.35 2.05 332,000,000 102,000,000+
DL33 3.5 1.86 1.86 1.35 2.05 384,000,000 103,000,000+
DL34 4.6 1.86 2.48 1.35 2.05 436,000,000 104,000,000+
DL35 5.8 1.86 3.1 1.35 2.05 488,000,000 105,000,000+
DL36 6.9 1.86 3.72 1.35 2.05 540,000,000 125,000,000+
DL37 8 1.86 4.34 1.35 2.05 592,000,000 126,000,000+
DL38 9.2 1.86 4.96 1.35 2.05 644,000,000 127,000,000+
DL39 10.4 1.86 5.58 1.35 2.05 696,000,000 128,000,000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی

سری وستا - مدل ارتفاع متوسط
 
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) قیمت سازه

(ریال)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(ریال)
DM32 2.3 1.86 1.24 1.6 2.3 349,000,000 102,000,000+
DM33 3.5 1.86 1.86 1.6 2.3 404,000,000 103,000,000+
DM34 4.6 1.86 2.48 1.6 2.3 459,000,000 104,000,000+
DM35 5.8 1.86 3.1 1.6 2.3 513,000,000 105,000,000+
DM36 6.9 1.86 3.72 1.6 2.3 568,000,000 125,000,000+
DM37 8 1.86 4.34 1.6 2.3 623,000,000 126,000,000+
DM38 9.2 1.86 4.96 1.6 2.3 678,000,000 127,000,000+
DM39 10.4 1.86 5.58 1.6 2.3 733,000,000 128,000,000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی

سری وستا - مدل ارتفاع بلند
 
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) قیمت سازه

(ریال)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(ریال)
DH32 2.3 1.86 1.24 1.95 2.7 374,000,000 102,000,000+
DH33 3.5 1.86 1.86 1.95 2.7 433,000,000 103,000,000+
DH34 4.6 1.86 2.48 1.95 2.7 492,000,000 104,000,000+
DH35 5.8 1.86 3.1 1.95 2.7 550,000,000 105,000,000+
DH36 6.9 1.86 3.72 1.95 2.7 609,000,000 125,000,000+
DH37 8 1.86 4.34 1.95 2.7 668,000,000 126,000,000+
DH38 9.2 1.86 4.96 1.95 2.7 726,000,000 127,000,000+
DH39 10.4 1.86 5.58 1.95 2.7 785,000,000 128,000,000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
گلخانه خانگی سری فلورا

سری فلورا - مدل ارتفاع کوتاه
 
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) قیمت سازه

(ریال)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(ریال)
DL42 3.5 2.48 1.24 1.35 2.2 393,000,000 115,000,000+
DL43 5.1 2.48 1.86 1.35 2.2 462,000,000 116,000,000+
DL44 6.7 2.48 2.48 1.35 2.2 532,000,000 117,000,000+
DL45 8.3 2.48 3.1 1.35 2.2 601,000,000 118,000,000+
DL46 9.9 2.48 3.72 1.35 2.2 671,000,000 137,000,000+
DL47 11.5 2.48 4.34 1.35 2.2 741,000,000 138,000,000+
DL48 13.2 2.48 4.96 1.35 2.2 810,000,000 139,000,000+
DL49 14.8 2.48 5.58 1.35 2.2 880,000,000 140,000,000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی

سری فلورا - مدل ارتفاع متوسط
 
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) قیمت سازه

(ریال)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(ریال)
DM42 3.5 2.48 1.24 1.6 2.45 416,000,000 115,000,000+
DM43 5.1 2.48 1.86 1.6 2.45 497,000,000 116,000,000+
DM44 6.7 2.48 2.48 1.6 2.45 578,000,000 117,000,000+
DM45 8.3 2.48 3.1 1.6 2.45 658,000,000 118,000,000+
DM46 9.9 2.48 3.72 1.6 2.45 739,000,000 137,000,000+
DM47 11.5 2.48 4.34 1.6 2.45 820,000,000 138,000,000+
DM48 13.2 2.48 4.96 1.6 2.45 901,000,000 139,000,000+
DM49 14.8 2.48 5.58 1.6 2.45 981,000,000 140,000,000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی

سری فلورا - مدل ارتفاع بلند
 
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) قیمت سازه

(ریال)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(ریال)
DH42 3.5 2.48 1.24 1.95 2.80 425,000,000 115,000,000+
DH43 5.1 2.48 1.86 1.95 2.80 505,000,000 116,000,000+
DH44 6.7 2.48 2.48 1.95 2.80 585,000,000 117,000,000+
DH45 8.3 2.48 3.1 1.95 2.80 665,000,000 118,000,000+
DH46 9.9 2.48 3.72 1.95 2.80 745,000,000 137,000,000+
DH47 11.5 2.48 4.34 1.95 2.80 825,000,000 138,000,000+
DH48 13.2 2.48 4.96 1.95 2.80 905,000,000 139,000,000+
DH49 14.8 2.48 5.58 1.95 2.80 985,000,000 140,000,000+
 
گلخانه خانگی سری دیانا

سری دیانا - مدل ارتفاع کوتاه
 
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) قیمت سازه

(ریال)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(ریال)
DL505 9.6 3.10 3.10 1.35 2.4 685,000,000 132,000,000+
DL506 11.5 3.10 3.72 1.35 2.4 787,000,000 133,000,000+
DL507 13.5 3.10 4.34 1.35 2.4 900,000,000 134,000,000+
DL508 15.3 3.10 4.96 1.35 2.4 1,014,000,000 135,000,000+
DL509 17.3 3.10 5.58 1.35 2.4 1,130,000,000 136,000,000+
DL510 19.3 3.10 6.20 1.35 2.4 1,244,000,000 157,000,000+
DL511 21.1 3.10 6.82 1.35 2.4 1,358,000,000 158,000,000+
DL512 23 3.10 7.44 1.35 2.4 1,473,000,000 159,000,000+
DL513 25 3.10 8.06 1.35 2.4 1,587,000,000 160,000,000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی

سری دیانا - مدل ارتفاع متوسط
 
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) قیمت سازه

(ریال)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(ریال)
DM505 9.6 3.10 3.10 1.6 2.7 745,000,000 132,000,000+
DM506 11.5 3.10 3.72 1.6 2.7 864,000,000 133,000,000+
DM507 13.5 3.10 4.34 1.6 2.7 998,000,000 134,000,000+
DM508 15.3 3.10 4.96 1.6 2.7 1,131,000,000 135,000,000+
DM509 17.3 3.10 5.58 1.6 2.7 1,266,000,000 136,000,000+
DM510 19.3 3.10 6.20 1.6 2.7 1,400,000,000 157,000,000+
DM511 21.1 3.10 6.82 1.6 2.7 1,533,000,000 158,000,000+
DM512 23 3.10 7.44 1.6 2.7 1,668,000,000 159,000,000+
DM513 25 3.10 8.06 1.6 2.7 1,802,000,000 160,000,000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی

سری دیانا - مدل ارتفاع بلند
 
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) قیمت سازه

(ریال)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(ریال)
DH505 9.6 3.10 3.10 1.95 3.1 1,050,000,000 122,000,000+
DH506 11.5 3.10 3.72 1.95 3.1 1,186,000,000 123,000,000+
DH507 13.5 3.10 4.34 1.95 3.1 1,353,000,000 124,000,000+
DH508 15.3 3.10 4.96 1.95 3.1 1,520,000,000 125,000,000+
DH509 17.3 3.10 5.58 1.95 3.1 1,689,000,000 126,000,000+
DH510 19.3 3.10 6.20 1.95 3.1 1,856,000,000 147,000,000+
DH511 21.1 3.10 6.82 1.95 3.1 2,023,000,000 148,000,000+
DH512 23 3.10 7.44 1.95 3.1 2,192,000,000 149,000,000+
DH513 25 3.10 8.06 1.95 3.1 2,359,000,000 150,000,000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
گلخانه سری ملیسا

سری ویکتوریا - گلحانه / نشیمن لوکس
 
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) قیمت سازه

(ریال)
 
DV40400 16 4 4 2 3.2 2,308,000,000
DV40600 24 4 6 2 3.2 2,729,000,000
DV40800 32 4 8 2 3.2 3,150,000,000
DV41000 40 4 10 2 3.2 3,571,000,000
DV41200 48 4 12 2 3.2 3,993,000,000
DV41400 56 4 14 2 3.2 4,414,000,000
DV41600 64 4 16 2 3.2 4,835,000,000
DV41800 72 4 18 2 3.2 5,256,000,000
 
DV50400 20 5 4 2 3.5 2,512,000,000
DV50600 30 5 6 2 3.5 2,962,000,000
DV50800 40 5 8 2 3.5 3,412,000,000
DV51000 50 5 10 2 3.5 3,862,000,000
DV51200 60 5 12 2 3.5 4,312,000,000
DV51400 70 5 14 2 3.5 4,762,000,000
DV51600 80 5 16 2 3.5 5,212,000,000
DV51800 90 5 18 2 3.5 5,663,000,000
 
DV60600 36 6 6 2 3.8 3,867,000,000
DV60800 48 6 8 2 3.8 4,483,000,000
DV61000 60 6 10 2 3.8 5,099,000,000
DV61200 72 6 12 2 3.8 5,714,000,000
DV61400 84 6 14 2 3.8 6,330,000,000
DV61600 96 6 16 2 3.8 6,946,000,000
DV61800 108 6 18 2 3.8 7,561,000,000
DV62000 120 6 20 2 3.8 8,176,000,000
 
گلخانه سری گلوریا

سری گلوریا - گلحانه / نشیمن لوکس
 
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) قیمت سازه

(ریال)
 
G3310 9.6 3 3.2 2 3.2 1,563,000,000
G3380 11.7 3 3.9 2 3.2 1,794,000,000
G3440 13.5 3 4.5 2 3.2 2,093,000,000
G3490 15 3 5 2 3.2 2,274,000,000
G3560 17.1 3 5.7 2 3.2 2,523,000,000
G3630 19.2 3 6.4 2 3.2 2,764,000,000
G3700 21 3 7 2 3.2 2,993,000,000
G3770 23.4 3 7.8 2 3.2 3,254,000,000
 
G4440 18 4 4.5 2 3.8 2,589,000,000
G4490 20.4 4 5.1 2 3.8 2,865,000,000
G4560 22.8 4 5.7 2 3.8 3,175,000,000
G4630 25.6 4 6.4 2 3.8 3,365,000,000
G4700 28 4 7 2 3.8 3,565,000,000
G4770 31.2 4 7.8 2 3.8 3,775,000,000
G4840 34 4 8.5 2 3.8 3,975,000,000
G4910 36.8 4 9.2 2 3.8 4,175,000,000
G4980 40 4 10 2 3.8 4,385,000,000
 
گلخانه سری ملیسا

سری ملیسا - گلحانه اسکلت گالوانیزه عرض 4متر
 
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) قیمت گلخانه

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
DM406 24 4 6 2 3 تماس بگیرید تماس بگیرید
DM408 32 4 8 2 3 تماس بگیرید تماس بگیرید
DM410 40 4 10 2 3 تماس بگیرید تماس بگیرید
DM412 48 4 12 2 3 تماس بگیرید تماس بگیرید
DM414 56 4 14 2 3 تماس بگیرید تماس بگیرید
DM416 64 4 16 2 3 تماس بگیرید تماس بگیرید
DM418 72 4 18 2 3 تماس بگیرید تماس بگیرید
DM420 80 4 20 2 3 تماس بگیرید تماس بگیرید
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب سقفی, سیستم سرمایش تبخیری شامل هواکش اگزاست دمپردار و پدسلولزی به همراه قاب،پمپ و مخزن، سیستم گرمایشی با جت هیتر گازی فن دار، توری سایبان، کابل و داکت کشی

سری ملیسا - گلحانه اسکلت گالوانیزه عرض 6متر
 
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) قیمت گلخانه

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
DM606 36 6 6 2 3.5 تماس بگیرید تماس بگیرید
DM608 48 6 8 2 3.5 تماس بگیرید تماس بگیرید
DM610 60 6 10 2 3.5 تماس بگیرید تماس بگیرید
DM612 72 6 12 2 3.5 تماس بگیرید تماس بگیرید
DM614 84 6 14 2 3.5 تماس بگیرید تماس بگیرید
DM616 96 6 16 2 3.5 تماس بگیرید تماس بگیرید
DM618 108 6 18 2 3.5 تماس بگیرید تماس بگیرید
DM620 120 6 20 2 3.5 تماس بگیرید تماس بگیرید
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب سقفی, سیستم سرمایش تبخیری شامل هواکش اگزاست دمپردار و پدسلولزی به همراه قاب،پمپ و مخزن، سیستم گرمایشی با جت هیتر گازی فن دار، توری سایبان، کابل و داکت کشی
گلخانه آلاچیق سری هگزا

سری هگزا - گلخانه / آلاچیق
 
مدل مساحت (m²) قطر کوچک (m) قطر بزرگ (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع هرم (m) قیمت سازه

(ریال)
H2 4.5 2.25 2.55 1.95 2.8 685,000,000
H3 9 3.25 3.75 1.95 3.2 885,000,000
H4 12 3.6 4.2 1.95 3.5 985,000,000
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
گلخانه آلاچیق سری هگزا


سری تترا - گلخانه / آلاچیق
 
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع هرم (m) قیمت سازه

(ریال)
T44 8.5 2.9 2.9 1.95 3 893,000,000
T46 12.5 2.9 4.3 1.95 3 1,070,000,000
T55 13 3.6 3.6 1.95 3.3 1,100,000,000
T56 15.5 3.6 4.3 1.95 3.3 1,320,000,000
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
گلخانه آلاچیق سری هگزا


 
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) قیمت گلخانه

(ریال)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(ریال)
F34 4.6 1.86 2.48 1.7 2.25    
F35 5.8 1.86 3.10 1.7 2.25    
F36 6.9 1.86 3.72 1.7 2.25    
F44 6.7 2.48 2.48 1.7 2.4    
F45 8.3 2.48 3.10 1.7 2.4    
F46 9.9 2.48 3.72 1.7 2.4    
F47 11.5 2.48 4.34 1.7 2.4    
F48 13.2 2.48 4.96 1.7 2.4    
* بسته تجهیزات جانبی شامل : دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, بخاری برقی فن دار اتوماتیک
گلخانه آلاچیق سری هگزا


 
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) قیمت

(ریال)
FP34 12 3 4 2 3 1,990,000,000
FP35 15 3 5 2 3 2,150,000,000
FP36 18 3 6 2 3 2,350,000,000
FP37 21 3 7 2 3 2,650,000,000
FP38 24 3 8 2 3 2,950,000,000
* بسته تجهیزات جانبی شامل : دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, بخاری برقی فن دار اتوماتیک
گلخانه خانگی سری هیوا

سری هیوا - یکطرفه

 
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) قیمت گلخانه

(ریال)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(ریال)
S12 0.8 0.62 1.24 1.75 2.15 247,000,000 32.500.000+
S13 1.2 0.62 1.86 1.75 2.15 271,000,000 32.500.000+
S14 1.6 0.62 2.48 1.75 2.15 294,000,000 32.500.000+
S15 2 0.62 3.10 1.75 2.15 317,000,000 32.500.000+
S16 2.4 0.62 3.72 1.75 2.15 355,000,000 32.500.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, بخاری برقی فن دار اتوماتیک
گلخانه خانگی سری والیا

سری والیا - ارتفاع کوتاه
 
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) قیمت گلخانه

(ریال)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(ریال)
SL22 1.5 1.24 1.24 1.35 2.2 287,000,000 102,000,000+
SL23 2.3 1.24 1.86 1.35 2.2 325,000,000 103,000,000+
SL24 3 1.24 2.48 1.35 2.2 364,000,000 104,000,000+
SL25 3.8 1.24 3.1 1.35 2.2 402,000,000 105,000,000+
SL26 4.6 1.24 3.72 1.35 2.2 440,000,000 125,000,000+
SL27 5.4 1.24 4.34 1.35 2.2 478,000,000 126,000,000+
SL28 6.1 1.24 4.96 1.35 2.2 516,000,000 127,000,000+
SL29 7 1.24 5.58 1.35 2.2 554,000,000 128,000,000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی

سری والیا - ارتفاع متوسط

 
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) قیمت گلخانه

(ریال)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(ریال)
SM22 1.5 1.24 1.24 1.6 2.45 296,000,000 102,000,000+
SM23 2.3 1.24 1.86 1.6 2.45 343,000,000 103,000,000+
SM24 3 1.24 2.48 1.6 2.45 391,000,000 104,000,000+
SM25 3.8 1.24 3.1 1.6 2.45 438,000,000 105,000,000+
SM26 4.6 1.24 3.72 1.6 2.45 485,000,000 125,000,000+
SM27 5.4 1.24 4.34 1.6 2.45 533,000,000 126,000,000+
SM28 6.1 1.24 4.96 1.6 2.45 580,000,000 127,000,000+
SM29 7 1.24 5.58 1.6 2.45 627,000,000 128,000,000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی

سری والیا - ارتفاع بلند

 
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) قیمت گلخانه

(ریال)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(ریال)
SH22 1.5 1.24 1.24 1.95 2.80 316,000,000 102,000,000+
SH23 2.3 1.24 1.86 1.95 2.80 364,000,000 103,000,000+
SH24 3 1.24 2.48 1.95 2.80 412,000,000 104,000,000+
SH25 3.8 1.24 3.1 1.95 2.80 460,000,000 105,000,000+
SH26 4.6 1.24 3.72 1.95 2.80 508,000,000 125,000,000+
SH27 5.4 1.24 4.34 1.95 2.80 556,000,000 126,000,000+
SH28 6.1 1.24 4.96 1.95 2.80 604,000,000 127,000,000+
SH29 7 1.24 5.58 1.95 2.80 652,000,000 128,000,000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
گلخانه خانگی سری والیا
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) قیمت گلخانه

(ریال)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(ریال)
S24 3 1.24 2.48 1.95 2.80 422,000,000 104,000,000+
S25 3.8 1.24 3.1 1.95 2.80 484,000,000 105,000,000+
S26 4.6 1.24 3.72 1.95 2.80 547,000,000 125,000,000+
S27 5.4 1.24 4.34 1.95 2.80 609,000,000 126,000,000+
S28 6.1 1.24 4.96 1.95 2.80 672,000,000 127,000,000+
S29 7 1.24 5.58 1.95 2.80 734,000,000 128,000,000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, بخاری برقی فن دار اتوماتیک
گلخانه خانگی سری تروپینا
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) قیمت گلخانه

(ریال)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(ریال)
TR2 0.75 1.24 0.62 1.75 2.2 249,000,000 -
TR3 1.15 1.86 0.62 1.75 2.5 336,000,000 -
 
 
لیست میز و طبقات
مدل میز آلومینیومی رنگ چوب تعداد طبقات عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) قیمت میز
(ریال)
TS100-2 2 0.5 1 0.75 50,000,000
TM100-2 2 0.5 1 1 52,000,000
TH100-2 2 0.5 1 1.2 54,000,000
TS120-2 2 0.5 1.2 0.75 59,000,000
TM120-2 2 0.5 1.2 1 61,000,000
TH120-2 2 0.5 1.2 1.2 63,000,000
TS150-2 2 0.5 1.5 0.75 72,000,000
TM150-2 2 0.5 1.5 1 74,000,000
TH150-2 2 0.5 1.5 1.2 76,000,000
 
T100-3 3 0.5 1 1.2 71,000,000
T120-3 3 0.5 1.20 1.2 85,000,000
T150-3 3 0.5 1.50 1.2 98,000,000
 
مدل میز گالوانیزه تعداد طبقات عرض (cm) طول (cm) ارتفاع (cm) قیمت میز
(ریال)
TGS100-2 2 45 95 80-100-120 35,000,000
TGS120-2 2 57 120 80-100-120 45,000,000
TG100-3   3 45 95 120 55,000,000
TG120-3 3 57 120 120 69,000,000
 
مدل میز  آلومینیومی با صفحات پلاستیکی تعداد طبقات عرض (cm) طول (cm) ارتفاع (cm) قیمت میز
(ریال)
TPS120-2 2 50 120 75 39,000,000
TPM120-2 2 50 120 100 42,000,000
TPH120-2 2 50 120 120 44,000,000
 
 
مدل طبقه دیواری مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) قیمت طبقه
(ریال)
TB100 میز گلخانه آلومینیومی با رنگ چوب 0.2 0.2 1 - 8,500,000
 
 
# مراحل خرید و ثبت سفارش

جهت خرید و سفارش محصول میبایست مراحل زیر را سپری نمائید .

1-ابتدا گلخانه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

2- تعداد میز های گلخانه را مشخص نمایید.

3- اگر نیاز به تجهیزات جانبی نیز دارید آن را نیز در نظر بگیرید .


# روشهای پرداخت وجه

1-   پرداخت از طریق واریز مبلغ به حسابهای بانکهای ملی – ملت

شماره حساب جاری بانک ملی :   0109848828007   به نام محمد علی رجبی زاده دارزینی


2-   پرداخت از طریق کارت به کارت به کارت بانکهای ملی – ملت

شماره کارت حساب جاری بانک ملی :       6125 7966 9918 6037    به نام محمد علی رجبی زاده دارزینی 


* لطفاً پس از واریز وجه، شماره فیش واریز یا شماره رسید پرداخت را از طریق واتساپ به شماره 09211084741 ارسال نمایید.


# محدوده حمل و نصب رایگان

تحویل و نصب گلخانه ها در شهر تهران رایگان بوده و در نقاط دیگر استان تهران  هزینه حمل و نصب جداگانه محاسبه می شود.

- برای شهرستان ها طبق 2 حالت  صورت می گیرد :

1) تحویل درب انبار 

2) ارسال با باربری به مقصد شهر های اصلی کشور : که در این صورت هزینه ارسال توسط مشتری پرداخت می شود و نصب نیز به عهده مشتری است.

3) تحویل و نصب در محل مورد نظر که هزینه آن بصورت توافقی صورت می گیرد.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                            با تشکر - مدیر سایت