گلخانه های خانگی و ویلایی تمام پیش ساخته خانه سبز

مشاوره و سفارش : 88350628-021 گلخانه خانگی سری مینیما
سری مینیما Minima

این مدل از گلخانه ها با ارتفاع کناره 1.35 متر و ارتفاع تاج 2.05 متر دارای ارتفاع استاندارد نسبت به دیگر مدل های سری وستا می باشد که مناسب نگهداری و تولید تمامی گیاهان بخصوص کاکتوس ها و ساکولنت ها که نیاز به ارتفاع زیادی ندارند می باشد. ببا اضافه نمودن بسته تجهیزات جانبی تاسیسات اولیه جهت 4فصل شدن گلخانه فراهم شده و با استفاده از میزهای 2 طبقه در دوطرف گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده نمود.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
10%

تخفیف
خرید نقدی

(تومان)
خرید اقساطی

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
پیش پرداخت تعداد اقساط مبلغ قسط
D22 1.5 1.24 1.24 1.6 2.1 4.750.000 4.250.000 1.900.000 3 950.000 2.400.000+
D23 2.3 1.24 1.86 1.6 2.1 5.700.000 5.150.000 2.400.000 3 1.100.000 2.400.000+
D24 3 1.24 2.48 1.6 2.1 6.650.000 6.000.000 2.750.000 3 1.300.000 2.400.000+
D25 3.8 1.24 3.10 1.6 2.1 7.600.000 6.850.000 2.950.000 3 1.550.000 2.400.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
 
گلخانه خانگی سری وستا

سری وستا مدل Vesta-DL (ارتفاع پایین)

این مدل از گلخانه ها با ارتفاع کناره 1.35 متر و ارتفاع تاج 2.05 متر دارای ارتفاع استاندارد نسبت به دیگر مدل های سری Vesta می باشد که مناسب نگهداری و تولید تمامی گیاهان بخصوص کاکتوس ها و ساکولنت ها که نیاز به ارتفاع زیادی ندارند می باشد. ببا اضافه نمودن بسته تجهیزات جانبی تاسیسات اولیه جهت 4فصل شدن گلخانه فراهم شده و با استفاده از میزهای 2 طبقه در دوطرف گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده نمود.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) قیمت گلخانه

(تومان)
10%

تخفیف
خرید نقدی

(تومان)
خرید اقساطی

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
پیش پرداخت تعداد اقساط مبلغ قسط
DL32 2.3 1.86 1.24 1.35 2.05 4.750.000 4.250.000 1.900.000 3 950.000 2.400.000+
DL33 3.5 1.86 1.86 1.35 2.05 5.700.000 5.150.000 2.400.000 3 1.100.000 2.450.000+
DL34 4.6 1.86 2.48 1.35 2.05 6.650.000 6.000.000 2.750.000 3 1.300.000 2.550.000+
DL35 5.8 1.86 3.1 1.35 2.05 7.600.000 6.850.000 2.950.000 3 1.550.000 2.600.000+
DL36 6.9 1.86 3.72 1.35 2.05 8.550.000 7.700.000 3.450.000 3 1.700.000 2.750.000+
DL37 8 1.86 4.34 1.35 2.05 9.500.000 3.800.000 4.100.000 3 1.900.000 2.800.000+
DL38 9.2 1.86 4.96 1.35 2.05 10.450.000 9.400.000 4.150.000 3 2.100.000 2.850.000+
DL39 10.4 1.86 5.58 1.35 2.05 11.400.000 10.250.000 4.500.000 3 2.300.000 2.900.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی

سری وستا مدل Vesta-DM (ارتفاع متوسط)

این مدل از گلخانه ها با ارتفاع کناره 1.6 متر و ارتفاع تاج 2.3 متر دارای ارتفاع بیشتری نسبت به مدل Vesta-DL می باشد که مناسب نگهداری و تولید تمامی گیاهان است و با استفاده از میزهای 2 طبقه با ارتفاع 100cmدر دوطرف و انتهای گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده کرد.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
10%

تخفیف
خرید نقدی

(تومان)
خرید اقساطی

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
پیش پرداخت تعداد اقساط مبلغ قسط
DM32 2.3 1.86 1.24 1.6 2.3 5.450.000 4.900.000 2.150.000 3 1.100.000 2.400.000+
DM33 3.5 1.86 1.86 1.6 2.3 6.550.000 5.900.000 2.650.000 3 1.300.000 2.450.000+
DM34 4.6 1.86 2.48 1.6 2.3 7.650.000 6.900.000 3.000.000 3 1.550.000 2.550.000+
DM35 5.8 1.86 3.1 1.6 2.3 8.750.000 7.900.000 3.500.000 3 1.750.000 2.600.000+
DM36 6.9 1.86 3.72 1.6 2.3 9.850.000 8.850.000 4.000.000 3 1.950.000 2.750.000+
DM37 8 1.86 4.34 1.6 2.3 10.950.000 9.850.000 4.350.000 3 2.200.000 2.800.000+
DM38 9.2 1.86 4.96 1.6 2.3 12.050.000 10.850.000 4.850.000 3 2.400.000 2.850.000+
DM39 10.4 1.86 5.58 1.6 2.3 13.150.000 11.850.000 5.200.000 3 2.650.000 2.900.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی

سری وستا مدل Vesta-DH (ارتفاع بلند)

این مدل از گلخانه ها با ارتفاع کناره 1.6 متر و ارتفاع تاج 2.3 متر دارای ارتفاع بیشتری نسبت به مدل Vesta-DL می باشد که مناسب نگهداری و تولید تمامی گیاهان است و با استفاده از میزهای 2 طبقه با ارتفاع 100cmدر دوطرف و انتهای گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده کرد.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
10%

تخفیف
خرید نقدی

(تومان)
خرید اقساطی

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
پیش پرداخت تعداد اقساط مبلغ قسط
DH32 2.3 1.86 1.24 1.75 2.45 6.550.000 5.900.000 2.650.000 3 1.300.000 2.400.000+
DH33 3.5 1.86 1.86 1.75 2.45 7.650.000 6.900.000 3.000.000 3 1.550.000 2.450.000+
DH34 4.6 1.86 2.48 1.75 2.45 8.750.000 7.900.000 3.500.000 3 1.750.000 2.550.000+
DH35 5.8 1.86 3.1 1.75 2.45 9.850.000 8.850.000 4.000.000 3 1.950.000 2.600.000+
DH36 6.9 1.86 3.72 1.75 2.45 10.950.000 9.850.000 4.350.000 3 2.200.000 2.750.000+
DH37 8 1.86 4.34 1.75 2.45 12.050.000 10.850.000 4.850.000 3 2.400.000 2.800.000+
DH38 9.2 1.86 4.96 1.75 2.45 13.150.000 11.850.000 5.200.000 3 2.650.000 2.850.000+
DH39 10.4 1.86 5.58 1.75 2.45 14.250.000 12.800.000 5.700.000 3 2.850.000 2.900.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
گلخانه خانگی سری فلورا

سری فلورا مدل Flora-DL
(ارتفاع پایین)

این مدل از گلخانه ها با ارتفاع کناره 1.35 متر و ارتفاع تاج 2.2 متر دارای ارتفاع استاندارد نسبت به دیگر مدل های سری Flora می باشد که مناسب نگهداری و تولید تمامی گیاهان بخصوص کاکتوس ها و ساکولنت ها که نیاز به ارتفاع زیادی ندارند می باشد. ببا اضافه نمودن بسته تجهیزات جانبی تاسیسات اولیه جهت 4فصل شدن گلخانه فراهم شده و با استفاده از میزهای 2 طبقه دورتادور گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده نمود.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) قیمت گلخانه

(تومان)
10%

تخفیف
خرید نقدی

(تومان)
رید اقساطی

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
پیش پرداخت تعداد اقساط مبلغ قسط
DL42 3.5 2.48 1.24 1.35 2.2 5.800.000 5.200.000 2.350.000 3 1.150.000 2.600.000+
DL43 5.1 2.48 1.86 1.35 2.2 6.850.000 6.150.000 2.800.000 3 1.350.000 2.650.000+
DL44 6.7 2.48 2.48 1.35 2.2 7.900.000 7.100.000 3.100.000 3 1.600.000 2.700.000+
DL45 8.3 2.48 3.1 1.35 2.2 8.950.000 8.050.000 3.550.000 3 1.800.000 2.750.000+
DL46 9.9 2.48 3.72 1.35 2.2 10.000.000 9.000.000 4.000.000 3 2.000.000 3.150.000+
DL47 11.5 2.48 4.34 1.35 2.2 11.050.000 9.950.000 4.450.000 3 2.200.000 3.200.000+
DL48 13.2 2.48 4.96 1.35 2.2 12.100.000 10.900.000 4.900.000 3 2.400.000 3.250.000+
DL49 14.8 2.48 5.58 1.35 2.2 13.150.000 11.850.000 5.200.000 3 2.650.000 3.300.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
سری فلورا مدل Flora-DM (ارتفاع متوسط)

این مدل از گلخانه ها با ارتفاع کناره 1.6 متر و ارتفاع تاج 2.45 متر دارای ارتفاع بیشتری نسبت به مدل Flora-DL می باشد که مناسب نگهداری و تولید تمامی گیاهان است و با استفاده از میزهای 2 طبقه با ارتفاع 100cmدورتادور و انتهای گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده کرد.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
10%

تخفیف
خرید نقدی

(تومان)
خرید اقساطی

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
پیش پرداخت تعداد اقساط مبلغ قسط
DM42 3.5 2.48 1.24 1.6 2.45 6.900.000 6.200.000 2.700.000 3 1.400.000 2.600.000+
DM43 5.1 2.48 1.86 1.6 2.45 8.100.000 7.300.000 3.300.000 3 1.600.000 2.650.000+
DM44 6.7 2.48 2.48 1.6 2.45 9.300.000 8.350.000 3.750.000 3 1.850.000 2.700.000+
DM45 8.3 2.48 3.1 1.6 2.45 10.500.000 9.450.000 4.200.000 3 2.100.000 2.750.000+
DM46 9.9 2.48 3.72 1.6 2.45 11.700.000 10.550.000 4.650.000 3 2.350.000 3.150.000+
DM47 11.5 2.48 4.34 1.6 2.45 12.900.000 11.600.000 5.100.000 3 2.600.000 3.200.000+
DM48 13.2 2.48 4.96 1.6 2.45 14.100.000 12.700.000 5.700.000 3 2.800.000 3.250.000+
DM49 14.8 2.48 5.58 1.6 2.45 15.300.000 13.750.000 6.150.000 3 3.050.000 3.300.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
سری فلورا مدل Flora-DH (ارتفاع بلند)

این مدل از گلخانه ها با ارتفاع کناره 1.75 متر و ارتفاع تاج 2.6 متر دارای بیشترین ارتفاع نسبت به دیگر مدل های سری Flora می باشد که مناسب نگهداری و تولید تمامی گیاهان (حتی صیفیجات) است و با استفاده از میزهای چند طبقه دورتادور  گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده کرد.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
10%

تخفیف
خرید نقدی

(تومان)
خرید اقساطی

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
پیش پرداخت تعداد اقساط مبلغ قسط
DH42 3.5 2.48 1.24 1.75 2.6 7.850.000 7.050.000 3.200.000 3 1.550.000 2.600.000+
DH43 5.1 2.48 1.86 1.75 2.6 9.400.000 8.750.000 3.700.000 3 1.900.000 2.650.000+
DH44 6.7 2.48 2.48 1.75 2.6 10.950.000 9.850.000 4.350.000 3 2.200.000 2.700.000+
DH45 8.3 2.48 3.1 1.75 2.6 12.500.000 11.250.000 5.000.000 3 2.500.000 2.750.000+
DH46 9.9 2.48 3.72 1.75 2.6 14.050.000 12.650.000 5.650.000 3 2.800.000 3.150.000+
DH47 11.5 2.48 4.34 1.75 2.6 15.600.000 14.000.000 6.300.000 3 3.100.000 3.200.000+
DH48 13.2 2.48 4.96 1.75 2.6 17.150.000 15.450.000 6.800.000 3 3.450.000 3.250.000+
DH49 14.8 2.48 5.58 1.75 2.6 18.700.000 16.850.000 7.500.000 3 3.750.000 3.300.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
گلخانه خانگی سری دیانا

سری دیانا مدل Diana-DL
(ارتفاع پایین)

این مدل از گلخانه ها با ارتفاع کناره 1.35 متر و ارتفاع تاج 2.4 متر دارای ارتفاع استاندارد نسبت به دیگر مدل های سری دیانا می باشد که مناسب نگهداری و تولید تمامی گیاهان بخصوص کاکتوس ها و ساکولنت ها که نیاز به ارتفاع زیادی ندارند می باشد. ببا اضافه نمودن بسته تجهیزات جانبی تاسیسات اولیه جهت 4فصل شدن گلخانه فراهم شده و با استفاده از میزهای 2 طبقه دورتادور گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده نمود.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) قیمت گلخانه

(تومان)
10%

تخفیف
خرید نقدی

(تومان)
خرید اقساطی

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
پیش پرداخت تعداد اقساط مبلغ قسط
DL505 9.6 3.10 3.10 1.35 2.4 11.800.000 10.600.000 4.750.000 3 2.350.000 3.150.000
DL506 11.5 3.10 3.72 1.35 2.4 13.650.000 12.300.000 5.400.000 3 2.750.000 3.200.000
DL507 13.5 3.10 4.34 1.35 2.4 15.500.000 13.950.000 9.300.000 3 3.100.000 3.250.000
DL508 15.3 3.10 4.96 1.35 2.4 17.300.000 15.550.000 6.950.000 3 3.450.000 3.300.000
DL509 17.3 3.10 5.58 1.35 2.4 19.150.000 17.250.000 7.600.000 3 3.850.000 3.350.000
DL510 19.3 3.10 6.20 1.35 2.4 20.950.000 18.850.000 8.350.000 3 4.200.000 3.800.000
DL511 21.1 3.10 6.82 1.35 2.4 22.800.000 20.500.000 9.150.000 3 4.550.000 3.850.000
DL512 23 3.10 7.44 1.35 2.4 24.600.000 22.150.000 9.900.000 3 4.900.000 3.900.000
DL513 25 3.10 8.06 1.35 2.4 26.450.000 23.800.000 10.550.000 3 5.300.000 3.950.000
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
سری دیانا مدل Diana-DM (ارتفاع متوسط)

این مدل از گلخانه ها با ارتفاع کناره 1.6 متر و ارتفاع تاج 2.65 متر دارای ارتفاع بیشتری نسبت به مدل Diana-DL سری دیانا می باشد که مناسب نگهداری و تولید تمامی گیاهان است و با استفاده از میزهای 2 طبقه با ارتفاع 100cmدورتادور و انتهای گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده کرد.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
10%

تخفیف
خرید نقدی

(تومان)
خرید اقساطی

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
پیش پرداخت تعداد اقساط مبلغ قسط
DM505 9.6 3.10 3.10 1.6 2.6 12.200.000 11.000.000 4.850.000 3 2.450.000 3.150.000
DM506 11.5 3.10 3.72 1.6 2.6 14.450.000 13.000.000 5.750.000 3 2.900.000 3.200.000
DM507 13.5 3.10 4.34 1.6 2.6 16.700.000 15.000.000 6.650.000 3 3.350.000 3.250.000
DM508 15.3 3.10 4.96 1.6 2.6 18.950.000 17.000.000 7.550.000 3 3.800.000 3.300.000
DM509 17.3 3.10 5.58 1.6 2.6 21.200.000 19.100.000 8.450.000 3 4.250.000 3.350.000
DM510 19.3 3.10 6.20 1.6 2.6 23.450.000 21.100.000 9.350.000 3 4.700.000 3.800.000
DM511 21.1 3.10 6.82 1.6 2.6 25.700.000 23.150.000 10.250.000 3 5.150.000 3.850.000
DM512 23 3.10 7.44 1.6 2.6 27.950.000 25.150.000 11.150.000 3 5.600.000 3.900.000
DM513 25 3.10 8.06 1.6 2.6 30.200.000 27.200.000 12.050.000 3 6.050.000 3.950.000
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
سری دیانا مدل Diana-DH (ارتفاع بلند)

این مدل از گلخانه ها با ارتفاع کناره 1.75 متر و ارتفاع تاج 2.9 متر دارای بیشترین ارتفاع نسبت به دیگر مدل های سری Diana می باشد که مناسب نگهداری و تولید تمامی گیاهان (حتی صیفیجات) است و با استفاده از میزهای 3 طبقه دورتادور  گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده کرد.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
10%

تخفیف
خرید نقدی

(تومان)
خرید اقساطی

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
پیش پرداخت تعداد اقساط مبلغ قسط
DH505 9.6 3.10 3.10 1.75 2.9 17.800.000 16.000.000 7.150.000 3 3.550.000 3.150.000
DH506 11.5 3.10 3.72 1.75 2.9 21.300.000 19.150.000 8.550.000 3 4.250.000 3.200.000
DH507 13.5 3.10 4.34 1.75 2.9 24.800.000 22.300.000 9.950.000 3 4.950.000 3.250.000
DH508 15.3 3.10 4.96 1.75 2.9 28.300.000 25.500.000 11.350.000 3 5.650.000 3.300.000
DH509 17.3 3.10 5.58 1.75 2.9 31.800.000 28.600.000 12.750.000 3 6.350.000 3.350.000
DH510 19.3 3.10 6.20 1.75 2.9 35.300.000 31.800.000 14.150.000 3 7.050.000 3.800.000
DH511 21.1 3.10 6.82 1.75 2.9 38.800.000 34.900.000 15.550.000 3 7.750.000 3.850.000
DH512 23 3.10 7.44 1.75 2.9 42.300.000 38.000.000 16.950.000 3 8.450.000 3.900.000
DH513 25 3.10 8.06 1.75 2.9 45.800.000 41.200.000 18.350.000 3 9.150.000 3.950.000
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
گلخانه سری ملیسا
سری ملیسا مدل Melissa-DM4 (عرض 4 متر)

این مدل از گلخانه های سری Melissa دارای عرض 4 متر و ارتفاع 3 متر بوده و جنس سازه ترکیبی از آهن گالوانیزه و پروفیل های آلومینیومی است. پوشش گلخانه از جنس پلی کربنات دوجداره شفاف با ضخامت 8 میلیمتر می باشد.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) قیمت گلخانه

(تومان)
10%

تخفیف
خرید نقدی

(تومان)
خرید اقساطی

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
پیش پرداخت تعداد اقساط مبلغ قسط
DM406 24 4 6 2 3 38.700.000 34.850.000 15.450.000 3 7.750.000 تماس بگیرید
DM408 32 4 8 2 3 46.700.000 42.000.000 18.650.000 3 9.350.000 تماس بگیرید
DM410 40 4 10 2 3 54.700.000 49.200.000 21.850.00 3 10.950.000 تماس بگیرید
DM412 48 4 12 2 3 62.700.000 56.450.000 25.000.000 3 12.550.000 تماس بگیرید
DM414 56 4 14 2 3 70.700.000 63.650.000 28.250.000 3 14.150.000 تماس بگیرید
DM416 64 4 16 2 3 78.700.000 70.850.000 31.450.000 3 15.750.000 تماس بگیرید
DM418 72 4 18 2 3 86.700.000 78.000.000 34.650.000 3 17.350.000 تماس بگیرید
DM420 80 4 20 2 3 94.700.000 85.200.000 37.850.000 3 18.950.000 تماس بگیرید
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب سقفی, سیستم سرمایش تبخیری شامل هواکش اگزاست دمپردار و پدسلولزی به همراه قاب،پمپ و مخزن، سیستم گرمایشی با جت هیتر گازی فن دار، توری سایبان، کابل و داکت کشی
سری ملیسا مدل Melissa-DM5 (عرض 5 متر)

این مدل از گلخانه های سری Melissa دارای عرض 5 متر و ارتفاع 3.2 متر بوده و جنس سازه ترکیبی از آهن گالوانیزه و پروفیل های آلومینیومی است. پوشش گلخانه از جنس پلی کربنات دوجداره شفاف با ضخامت 8 میلیمتر می باشد.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
10%

تخفیف
خرید نقدی

(تومان)
خرید اقساطی

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
پیش پرداخت تعداد اقساط مبلغ قسط
DM506 30 5 6 2 3.2 43.000.000 38.700.000 17.200.000 3 8.600.000 تماس بگیرید
DM508 40 5 8 2 3.2 52.700.000 47.450.000 21.000.000 3 10.550.000 تماس بگیرید
DM510 50 5 10 2 3.2 62.400.000 56.150.000 24.900.000 3 12.500.000 تماس بگیرید
DM512 60 5 12 2 3.2 72.000.000 64.800.000 28.800.000 3 14.400.000 تماس بگیرید
DM514 70 5 14 2 3.2 81.600.000 73.450.000 32.700.000 3 16.300.000 تماس بگیرید
DM516 80 5 16 2 3.2 91.300.000 82.150.000 36.550.000 3 18.250.000 تماس بگیرید
DM518 90 5 18 2 3.2 101.000.000 90.900.000 40.400.000 3 20.200.000 تماس بگیرید
DM520 100 5 20 2 3.2 110.800.000 99.700.000 44.350.000 3 22.150.000 تماس بگیرید
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب سقفی, سیستم سرمایش تبخیری شامل هواکش اگزاست دمپردار و پدسلولزی به همراه قاب،پمپ و مخزن، سیستم گرمایشی با جت هیتر گازی فن دار، توری سایبان، کابل و داکت کشی
سری ملیسا مدل Melissa-DM6 (عرض 6 متر)

این مدل از گلخانه های سری Melissa دارای عرض 6 متر و ارتفاع 3.5 متر بوده و جنس سازه ترکیبی از آهن گالوانیزه و پروفیل های آلومینیومی است. پوشش گلخانه از جنس پلی کربنات دوجداره شفاف با ضخامت 8 میلیمتر می باشد.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
10%

تخفیف
خرید نقدی

(تومان)
خرید اقساطی

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
پیش پرداخت تعداد اقساط مبلغ قسط
DM606 36 6 6 2 3.5 46.800.000 42.150.000 18.750.000 3 9.350.000 تماس بگیرید
DM608 48 6 8 2 3.5 56.200.000 50.600.000 22.450.000 3 11.250.000 تماس بگیرید
DM610 60 6 10 2 3.5 65.600.000 59.000.000 26.300.000 3 13.100.000 تماس بگیرید
DM612 72 6 12 2 3.5 75.000.000 67.500.000 30.000.000 3 15.000.000 تماس بگیرید
DM614 84 6 14 2 3.5 84.400.000 75.950.000 33.700.000 3 16.900.000 تماس بگیرید
DM616 96 6 16 2 3.5 93.800.000 84.400.000 37.550.000 3 18.750.000 تماس بگیرید
DM618 108 6 18 2 3.5 103.200.000 92.900.000 41.250.000 3 20.650.000 تماس بگیرید
DM620 120 6 20 2 3.5 112.600.000 101.350.000 45.100.000 3 22.500.000 تماس بگیرید
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب سقفی, سیستم سرمایش تبخیری شامل هواکش اگزاست دمپردار و پدسلولزی به همراه قاب،پمپ و مخزن، سیستم گرمایشی با جت هیتر گازی فن دار، توری سایبان، کابل و داکت کشی
گلخانه آلاچیق سری هگزا
گلخانه - آلاچيق پيش ساخته دومنظوره که ساختاری شش ضلعی دارد و در سه ابعاد 4.5 متری، 9 متری و 16 متر مربعی قابل ارائه هست.

رنگ پوشش سقف به صورت انتخابی بوده و برای کاربری آلاچیق از رنگ برنز و برای کاربری گلخانه از رنگ شفاف می توان استفاده نمود.
مدل مساحت (m²) قطر کوچک (m) قطر بزرگ (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع هرم (m) گلخانه

(تومان)
10%

تخفیف
خرید نقدی

(تومان)
خرید اقساطی

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
پیش پرداخت تعداد اقساط مبلغ قسط
H2 4.5 2.25 2.55 1.9 2.8 8.100.000 7.290.000 3.300.000 3 1.600.000 2.200.000
H3 9 3.25 3.75 1.9 3.2 11.550.000 10.400.000 4.650.000 3 2.300.000 2.600.000
H4 16 4.25 5 1.9 3.4 14.980.000 13.500.000 5.980.000 3 3.000.000 3.200.000
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
گلخانه خانگی سری هیوا
گلخانه ای کوچک یکطرفه جهت نصب در کمترین فضا و مناسب اجرا در بالکن، تراس و پاسیو که دارای درب کشویی و پنجره سقفی می باشد
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
10%

تخفیف
خرید نقدی

(تومان)
خرید اقساطی

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
پیش پرداخت تعداد اقساط مبلغ قسط
S12 0.8 0.62 1.24 1.75 2.15 2.700.000 2.450.000 1.200.000 3 500.000 850.000
S13 1.2 0.62 1.86 1.75 2.15 3.250.000 2.900.000 1.300.000 3 650.000 850.000
S14 1.6 0.62 2.48 1.75 2.15 3.800.000 3.400.000 1.550.000 3 750.000 850.000
S15 2 0.62 3.10 1.75 2.15 4.350.000 3.900.000 1.800.000 3 850.000 850.000
S16 2.4 0.62 3.72 1.75 2.15 4.900.000 4.400.000 1.900.000 3 1.000.000 850.000
* بسته تجهیزات جانبی شامل : دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, بخاری برقی فن دار اتوماتیک
گلخانه خانگی سری والیا

سری والیا مدل Wallia-SL
(ارتفاع کوتاه)

این مدل از گلخانه ها با ارتفاع کناره 1.35 متر و ارتفاع تاج 2.2 متر دارای ارتفاع استاندارد نسبت به دیگر مدل های سری Wallia می باشد که مناسب نگهداری و تولید تمامی گیاهان بخصوص کاکتوس ها و ساکولنت ها که نیاز به ارتفاع زیادی ندارند می باشد. ببا اضافه نمودن بسته تجهیزات جانبی تاسیسات اولیه جهت 4فصل شدن گلخانه فراهم شده و با استفاده از میزهای 2 طبقه دورتادور گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده نمود.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) قیمت گلخانه

(تومان)
10%

تخفیف
خرید نقدی

(تومان)
خرید اقساطی

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
پیش پرداخت تعداد اقساط مبلغ قسط
SL22 1.5 1.24 1.24 1.35 2.2 3.400.000 3.050.000 1.300.000 3 700.000 2.200.000+
SL23 2.3 1.24 1.86 1.35 2.2 3.950.000 3.550.000 1.550.000 3 800.000 2.250.000+
SL24 3 1.24 2.48 1.35 2.2 4.500.000 4.050.000 1.800.000 3 900.000 2.350.000+
SL25 3.8 1.24 3.1 1.35 2.2 5.100.000 4.600.000 2.100.000 3 1.000.000 2.400.000+
SL26 4.6 1.24 3.72 1.35 2.2 5.650.000 5.100.000 2.200.000 3 1.150.000 2.800.000+
SL27 5.4 1.24 4.34 1.35 2.2 6.250.000 5.600.000 2.500.000 3 1.250.000 2.850.000+
SL28 6.1 1.24 4.96 1.35 2.2 6.800.000 6.100.000 2.750.000 3 1.350.000 2.900.000+
SL29 7 1.24 5.58 1.35 2.2 7.400.000 6.650.000 2.900.000 3 1.500.000 2.950.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی

سری والیا مدل Wallia-SM
(ارتفاع متوسط)

این مدل از گلخانه ها با ارتفاع کناره 1.6 متر و ارتفاع تاج 2.45 متر دارای ارتفاع بیشتری نسبت به مدل Wallia-SL می باشد که مناسب نگهداری و تولید تمامی گیاهان است و با استفاده از میزهای 2 طبقه با ارتفاع 100cmدورتادور و انتهای گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده کرد.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
10%

تخفیف
خرید نقدی

(تومان)
خرید اقساطی

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
پیش پرداخت تعداد اقساط مبلغ قسط
SM22 1.5 1.24 1.24 1.6 2.45 3.550.000 3.200.000 1.450.000 3 700.000 2.200.000+
SM23 2.3 1.24 1.86 1.6 2.45 4.200.000 3.800.000 1.650.000 3 850.000 2.250.000+
SM24 3 1.24 2.48 1.6 2.45 4.850.000 4.350.000 2.000.000 3 950.000 2.350.000+
SM25 3.8 1.24 3.1 1.6 2.45 5.500.000 4.950.000 2.200.000 3 1.100.000 2.400.000+
SM26 4.6 1.24 3.72 1.6 2.45 6.150.000 5.550.000 2.400.000 3 1.250.000 2.800.000+
SM27 5.4 1.24 4.34 1.6 2.45 6.800.000 6.100.000 2.750.000 3 1.350.000 2.850.000+
SM28 6.1 1.24 4.96 1.6 2.45 7.450.000 6.700.000 2.950.000 3 1.500.000 2.900.000+
SM29 7 1.24 5.58 1.6 2.45 8.100.000 7.300.000 3.300.000 3 1.600.000 2.950.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی

سری والیا مدل Wallia-SH
(ارتفاع بلند)

این مدل از گلخانه ها بصورت یکطرفه بوده و با ارتفاع کناره 1.75 متر و ارتفاع تاج 2.6 متر دارای بیشترین ارتفاع نسبت به دیگر مدل های سری Wallia می باشد که مناسب نگهداری و تولید تمامی گیاهان (حتی صیفیجات) است و با استفاده از میزهای چند طبقه با ارتفاع 120cm دورتادور  گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده کرد.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
10%

تخفیف
خرید نقدی

(تومان)
خرید اقساطی

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
پیش پرداخت تعداد اقساط مبلغ قسط
SH22 1.5 1.24 1.24 1.75 2.6 3.900.000 3.500.000 1.500.000 3 800.000 2.200.000+
SH23 2.3 1.24 1.86 1.75 2.6 4.650.000 4.200.000 1.800.000 3 950.000 2.250.000+
SH24 3 1.24 2.48 1.75 2.6 5.400.000 4.850.000 2.100.000 3 1.100.000 2.350.000+
SH25 3.8 1.24 3.1 1.75 2.6 6.150.000 5.550.000 2.400.000 3 1.250.000 2.400.000+
SH26 4.6 1.24 3.72 1.75 2.6 6.900.000 6.200.000 2.700.000 3 1.400.000 2.800.000+
SH27 5.4 1.24 4.34 1.75 2.6 7.650.000 6.900.000 3.000.000 3 1.550.000 2.850.000+
SH28 6.1 1.24 4.96 1.75 2.6 8.400.000 7.550.000 3.300.000 3 1.700.000 2.900.000+
SH29 7 1.24 5.58 1.75 2.6 9.150.000 8.250.000 3.600.000 3 1.850.000 2.950.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
گلخانه خانگی سری والیا
این مدل از گلخانه ها با ارتفاع کناره 1.75 متر و ارتفاع تاج 2.6 متر دارای ارتفاع نسبی برای نگهداری، تکثیر و تولید تمامی گیاهان (حتی صیفیجات) است و با استفاده از میزهای چند طبقه دورتادور با ارتفاع 120cm گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده کرد.

تفاوت سری Hepta و سری Wallia-SH در  محل قرارگیری درب گلخانه است که در سری والیا درب گلخانه در عرض 1.24 قرار گرفته و در سری هپتا دوعدد درب کشویی در طول گلخانه در نظر گرفته شده است. 
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
10%

تخفیف
خرید نقدی

(تومان)
خرید اقساطی

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
پیش پرداخت تعداد اقساط مبلغ قسط
S24 3 1.24 2.48 1.75 2.6 5.900.000 5.300.000 2.300.000 3 1.200.000 2.350.000+
S25 3.8 1.24 3.1 1.75 2.6 7.100.000 6.400.000 2.900.000 3 1.400.000 2.400.000+
S26 4.6 1.24 3.72 1.75 2.6 8.300.000 7.450.000 3.350.000 3 1.650.000 2.800.000+
S27 5.4 1.24 4.34 1.75 2.6 9.500.000 8.550.000 3.800.000 3 1.900.000 2.850.000+
S28 6.1 1.24 4.96 1.75 2.6 10.700.000 9.650.000 4.250.000 3 2.150.000 2.900.000+
S29 7 1.24 5.58 1.75 2.6 11.900.000 10.700.000 4.700.000 3 2.400.000 2.950.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, بخاری برقی فن دار اتوماتیک
گلخانه خانگی سری تروپینا
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
10%

تخفیف
خرید نقدی

(تومان)
خرید اقساطی

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
پیش پرداخت تعداد اقساط مبلغ قسط
TR2 0.75 1.24 0.62 1.75 2.2 5.250.000 4.700.000 2.250.000 3 1.000.000 850.000
TR3 1.15 1.86 0.62 1.75 2.5 6.250.000 5.600.000 2.500.000 3 1.250.000 850.000
* بسته تجهیزات جانبی شامل : دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, بخاری برقی فن دار اتوماتیک
مدل میز آلومینیومی رنگ چوب تعداد طبقات عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) قیمت (تومان) قیمت با تخفیف (تومان)
TS100-2 2 0.5 1 0.75 1.050.000 950.000
TM100-2 2 0.5 1 1 1.100.000 1.000.000
TH100-2 2 0.5 1 1.2 1.150.000 1.050.000
TS120-2 2 0.5 1.2 0.75 1.300.000 1.150.000
TM120-2 2 0.5 1.2 1 1.350.000 1.200.000
TH120-2 2 0.5 1.2 1.2 1.400.000 1.250.000
TS150-2 2 0.5 1.5 0.75 1.600.000 1.450.000
TM150-2 2 0.5 1.5 1 1.650.000 1.500.000
TH150-2 2 0.5 1.5 1.2 1.700.000 1.550.000
 
T100-3 3 0.5 1 1.2 1.500.000  1.350.000 
T120-3 3 0.5 1.20 1.2 1.850.000  1.650.000 
T150-3 3 0.5 1.50 1.2 2150.000 1.950.000
 
مدل میز گالوانیزه تعداد طبقات عرض (cm) طول (cm) ارتفاع (cm) قیمت (تومان) قیمت با تخفیف (تومان)
TG100-2 2 45 95 100 720.000 650.000
TG120-2 2 57 120 100 830.000 750.000
TG100-2 2 45 95 120 760.000 690.000
TG120-2 2 57 120 120 870.000 790.000
TG100-2   3 45 95 120 1.100.000 990.000
TG120-2 3 57 120 120 1.270.000 1.150.000
 
مدل طبقه دیواری مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) قیمت (تومان) قیمت با تخفیف (تومان)
TB100 میز گلخانه آلومینیومی با رنگ چوب 0.2 0.2 1 - 350.000 290.000
 
 
# مراحل خرید و ثبت سفارش

جهت خرید و سفارش محصول میبایست مراحل زیر را سپری نمائید .

1-ابتدا گلخانه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

2- تعداد میز های گلخانه را مشخص نمایید.

3- اگر نیاز به تجهیزات جانبی نیز دارید آن را نیز در نظر بگیرید .


# روشهای پرداخت وجه

1-   پرداخت از طریق واریز مبلغ به حسابهای بانکهای ملی – ملت

شماره حساب جاری بانک ملت :     4230421068       به نام محمد علی رجبی زاده دارزینی

شماره حساب جاری بانک ملی :   0109848828007   به نام محمد علی رجبی زاده دارزینی


2-   پرداخت از طریق کارت به کارت به کارت بانکهای ملی – ملت

شماره کارت حساب جاری بانک ملت :       3570 7028 3375 6104    به نام محمد علی رجبی زاده دارزینی

شماره کارت حساب جاری بانک ملی :       6125 7966 9918 6037    به نام محمد علی رجبی زاده دارزینی 


* لطفاً پس از واریز وجه، شماره فیش واریز یا شماره رسید پرداخت را  به شماره 09203013131 و  88350628-021 

 آقای رجبی زاده (مدیر فروش) تماس گرفته و  هماهنگی های لازم را انجام دهید.


# محدوده حمل و نصب رایگان

در حال حاضر تحویل و نصب گلخانه ها در شهر تهران رایگان بوده و در نقاط دیگر استان تهران صرفاً با پرداخت هزینه حمل امکانپذیر می باشد.

- برای شهرستان ها طبق 2 حالت  صورت می گیرد :

1) تحویل درب انبار 

2) ارسال با باربری به مقصد شهر های اصلی کشور : که در این صورت هزینه ارسال توسط مشتری پرداخت می شود و نصب نیز به عهده مشتری است.

3) تحویل و نصب در محل مورد نظر که هزینه آن بصورت توافقی صورت می گیرد.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                            با تشکر - مدیر سایت